Untitled Document

ข้อมูลการ Discharge ของ

เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 53 ปี 7 เดือน 3 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 
รักษาครั้งที่ 2 3 4  
   
1. การวินิจฉัย เป็นมะเร็ง ท่อน้ำดี ปากมดลูก เต้านม
  ลำใส้ใหญ่ ไธรอยด์ ปอด อื่น
           
ระดับการวินิจฉัย
มีเฉพาะประวัติและตรวจร่างกาย มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีผล Pathology
   
   
2. Staging
1 2 3 4 ไม่ทราบ ไม่ใช่มะเร็ง ไม่ต้องประเมิน
   
           
3.รักษาตั้งแต่วันที่ ถึง รวม
   
     
4.การรักษา สมุนไพร นั่งสมาธิ 9 นาที
  การรักษาก่อนมา
 
     
5.ผลการรักษา ร่างกาย ดีขึ้น คงเดิม แย่ลง ประเมินไม่ได้
  จิตใจ ดีขึ้น คงเดิม แย่ลง ประเมินไม่ได้
  ผลตรวจเลือด ดีขึ้น คงเดิม แย่ลง ประเมินไม่ได้
  ขนาดก้อน ดีขึ้น คงเดิม แย่ลง ประเมินไม่ได้
 
     
6.สถานภาพ
  กลับบ้าน  
  เสียชีวิต
  ขอกลับ  
  หนีกลับ  
  ย้ายไปรักษาที่อื่น
  อื่น ๆ
       
 
 
 

รายการประวัติการ Discharge

วันที่ Doctor/Nurse Note ข้อมูลเพิ่มเติม จัดการ
       
2021-05-02 Discharge ครั้งที่ 1
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-05-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-06-12 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-06-14 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-06-30 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-07-04 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-07-05 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-07-16 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-07-27 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-07-27 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-01 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-03 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-12 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-15 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-18 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-21 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-08-23 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-09-30 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-01 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-02 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-09 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-22 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-23 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-10-31 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-11-02 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-11-13 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-11-17 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-02 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-04 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-06 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-09 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-28 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-29 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2021-12-30 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-01-22 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-01-25 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-02-12 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-02-14 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-02-15 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-02-20 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-10 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-12 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-12 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-13 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-14 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-03-15 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-03 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-04 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-05 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-15 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-17 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-04-30 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-05-03 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-05-22 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-05-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-05-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-05-27 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-06-16 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-06-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-06-29 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-07-03 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-07-06 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-07-09 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2022-07-11 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2023-10-26 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2024-05-24 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2024-06-05 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
2024-06-05 Discharge ครั้งที่
รายละเอียด พิมพ์ใบ Discharge แก้ไข ลบ
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030