Untitled Document

 

ผู้ป่วยทั้งหมด
ช่วงอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ บัตรประชาชน การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ จังหวัด
1. 11-พ.ค.-67

AN.CA.67/008

นางกาญจนา โรจวทัญญู หญิง 3100504423219 CA Breast Stage 4 กรุงเทพมหานคร
2. 11-พ.ค.-67

AN.CA.67/007

นายวิโรจน์ ดอนนอก ชาย 3301200046333 CA Nasopharynx Stage 4 47 ปี ปทุมธานี
3. 18-เม.ย.-67

AN.CA.67/006

นายสว่าง แก้วภู ชาย 3451000187188 CA Colon Stage 4 81 ปี ร้อยเอ็ด
4. 18-เม.ย.-67

AN.CA.67/004

นางพัชรีววรณ โกมาสถิตย์ หญิง 3309900613742 CA Breast Stage 4 สุพรรณบุรี
5. 18-เม.ย.-67

AN.CA.67/003

นางสกล ไขลามเมา หญิง 3410102528536 Hcc Stage 4 71 ปี อุดรธานี
6. 11-เม.ย.-67

AN.CA.67/001

นายยุทธนา ลีมานะชัยกุล ชาย 3100905108373 Other Stage 4 63 ปี กรุงเทพมหานคร
7. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/120

นางสาวยาดา เลิศเรืองศุภกุล หญิง 3700700851320 CA Breast Stage 3 50 ปี กรุงเทพมหานคร
8. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/119

นางวารุณี ซาบรรทม หญิง 3410700094807 CA Lung Stage 4 อุดรธานี
9. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/118

นายประสิทธิ์ชัย ศรีทองคำ ชาย 3720300201671 CA Nasopharynx Stage 4 45 ปี สุราษฎร์ธานี
10. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/113

นายสักสาคอน สุรินยะวัน ชาย 0354343 CA Colon Stage 4 40 ปี สกลนคร
11. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/108

นายไพศานต์ จันทร์ศรีเจริญ ชาย 3650600306461 CA Lung Stage 4 60 ปี พิษณุโลก
12. 11-เม.ย.-67

AN.CA.66/104

นางสดศรี อยู่สมบูรณ์ หญิง 3759900115790 Other Stage 4 59 ปี กรุงเทพมหานคร
13. 5-มี.ค.-67

AN.CA.67/002

นายธีรเดช จันทร์วิเมลือง ชาย 3459900004052 CA Colon Stage 4 46 ปี ขอนแก่น
14. 5-มี.ค.-67

AN.CA.66/115

นางจตุพร อินทร์เนตร หญิง 3679900241699 CA Colon Stage 4 52 ปี ปทุมธานี
15. 3-มี.ค.-67

AN.CA.66/117

นายบัญชา สังข์หล่อ ชาย 3141100240466 Other Stage 4 47 ปี พระนครศรีอยุธยา
16. 3-มี.ค.-67

AN.CA.66/114

นายอภิชัย ร้อยลา ชาย 3401500660443 Other Stage 4 ขอนแก่น
17. 2-มี.ค.-67

AN.CA.66/112

นายม้วน พาเสนา ชาย 3420901117081 CA Lung Stage 4 59 ปี เลย
18. 2-มี.ค.-67

AN.CA.66/111

นางสาวกัลยา จันทะขิน หญิง 3480900098205 CA Cervic Stage 2 42 ปี นครพนม
19. 2-มี.ค.-67

AN.CA.66/110

นายภานุพงศ์ สิงห์คำ ชาย 3540200358294 CHCA Stage 4 58 ปี พิษณุโลก
20. 2-มี.ค.-67

AN.CA.66/107

นายวรกิตติ์ โสภณรัตน์ ชาย 3729900061941 CA Lung Stage 4 57 ปี สุพรรณบุรี
21. 2-มี.ค.-67

AN.CA.66/106

นายเจริญทอง รักบุญ ชาย 3350800036338 CHCA Stage 4 81 ปี ยโสธร
22. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/109

นายประสิทธิ์ พุ่มไสว ชาย 3869900031985 CA Lung Stage 4 73 ปี ชุมพร
23. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/105

นางจินดา โพธิ์ปภาพันธ์ หญิง 3700700074935 CA Colon Stage 4 90 ปี กรุงเทพมหานคร
24. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/103

พระพระแสง เพ็งวงษา ชาย 5400600028779 Other Stage 4 67 ปี นครราชสีมา
25. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/102

นางคำกอง สุริฝ่าย หญิง 3480300363053 Other Stage 4 55 ปี นครพนม
26. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/101

นางเกษร กองกะมุด หญิง 3410300214686 Hcc Stage 4 68 ปี อุดรธานี
27. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/100

นายบุญมี คงสมหวัง ชาย 3460300542152 Hcc Stage 4 61 ปี กาฬสินธุ์
28. 22-ก.พ.-67

AN.CA.66/099

นางจุรีพร ม่วงผึ่้ง หญิง 3450600623611 Other Stage 4 69 ปี นนทบุรี
29. 14-ก.พ.-67

AN.CA.66/098

นางสาววรรณศรี แซ่เตียว หญิง 3102101853845 CA Nasopharynx Stage 4 69 ปี กรุงเทพมหานคร
30. 13-ก.พ.-67

AN.CA.66/097

นายสมนึก ดอกงูเหลือม ชาย 3430100417559 CHCA Stage 4 69 ปี หนองคาย
 
<< ก่อนหน้า  หน้าที่ 1 / 218  ต่อไป  >>
คนไข้ทั้งหมด   ราย ชาย ราย หญิง ราย อื่น ๆ ราย เสียชีวิต ราย
Stage 1   ราย Stage 2  ราย Stage 3 ราย Stage 4   ราย ไม่ระบุ  ราย
 
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030