Untitled Document

 

ผู้ป่วยทั้งหมด
ช่วงอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ บัตรประชาชน การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ จังหวัด
1. 14-มี.ค.-66

AN.CA.66/023

นายสุนทร เหล่าสา ชาย 3430300806061 CHCA Stage 4 70 ปี บึงกาฬ
2. 14-มี.ค.-66

AN.CA.66/022

นายประชุม เพชรชูศรี ชาย 3240200282029 CA Liver Stage 4 72 ปี สมุทรปราการ
3. 27-ก.พ.-66

AN.CA.66/021

นางบุญเสริม สุขสมพร หญิง 3210600310178 CA Cervic Stage 4 61 ปี ระยอง
4. 26-ก.พ.-66

AN.CA.66/020

นายจิตร ช่วยงาน ชาย 3301900163332 CA Lung Stage 4 76 ปี นครราชสีมา
5. 24-ก.พ.-66

AN.CA.66/019

นายวิเศษ ชัยบิน ชาย 3480900008408 Hcc Stage 4 68 ปี นครพนม
6. 24-ก.พ.-66

AN.CA.66/018

นางสาวประมวล คำลือชา หญิง 3470400544726 CA Cervic Stage 1 55 ปี แม่ฮ่องสอน
7. 24-ก.พ.-66

AN.CA.66/017

นางสุจิรา ปานห่วง หญิง 3110401189485 CA Colon Stage 4 53 ปี สมุทรปราการ
8. 24-ก.พ.-66

AN.CA.66/016

นางยินดี มีป้อม หญิง 3349900469960 CA Liver Stage 4 67 ปี อุบลราชธานี
9. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/015

นางสาวณภัทร พลคีรี หญิง 3730101114662 CA Breast Stage 4 57 ปี นครปฐม
10. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/014

นางสาวสุนีย์ สุขแสงศรี หญิง 3730101114620 CA Lung Stage 4 72 ปี นครปฐม
11. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/013

นางสาวรัชฎา ชุณหเจริญ หญิง 3740200073719 CA Colon Stage 4 49 ปี ราชบุรี
12. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/012

นายสวัสดิ์ พาลี ชาย 3410800216645 CHCA Stage 4 70 ปี อุดรธานี
13. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/011

นายพงษ์พันธ์ อุบลธรรม ชาย 3450800017910 CHCA Stage 4 66 ปี ราชบุรี
14. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/010

นางหมอน พิมพิบาล หญิง 3410900124645 CA Liver Stage 4 66 ปี อุดรธานี
15. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/009

นางปราง โสทะริ หญิง 3411100027907 Other Stage 4 71 ปี สุราษฎร์ธานี
16. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/008

นางสาวดวงจันทร์ ฤาชา หญิง 4461100002897 Other Stage 4 59 ปี สกลนคร
17. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/007

นางจิตอำพร วิไลพร หญิง 0006751 CA Stomach Stage 4 36 ปี สมุทรสาคร
18. 11-ก.พ.-66

AN.CA.66/006

นางสาวอินธุอร อัครประเสริฐกิจ หญิง 8439988018829 CA Cervic Stage 1 27 ปี อุดรธานี
19. 10-ก.พ.-66

AN.CA.66/005

นายพายัพ กลิ่นมาลา ชาย 3259700129341 CA Lung Stage 4 62 ปี ปราจีนบุรี
20. 10-ก.พ.-66

AN.CA.66/004

นางวิไลวรรณ ทิฆะพันธ์ หญิง 3470800069995 Other Stage 4 58 ปี ปทุมธานี
21. 10-ก.พ.-66

AN.CA.66/003

นางสาวบรร ท้าวบุตร หญิง 3450700684825 CA Breast Stage 4 47 ปี ร้อยเอ็ด
22. 10-ก.พ.-66

AN.CA.66/002

นายบุญยิ่ง สุทธิคง ชาย 3209600069061 Other Stage 4 63 ปี ระนอง
23. 10-ก.พ.-66

AN.CA.66/001

นางคำสูน หัสเดชะ หญิง 3410601026722 CA Colon Stage 4 68 ปี อุดรธานี
24. 8-ก.พ.-66

AN.CA.65/133

นางธัญญธร สุขสว่าง หญิง 3180100157045 CA Colon Stage 4 50 ปี นนทบุรี
25. 13-ม.ค.-66

AN.CA.65/149

นางสุพรรณณี รูปสิงห์ หญิง 3430900305399 CA Ovary Stage 4 60 ปี บึงกาฬ
26. 13-ม.ค.-66

AN.CA.65/146

นางสาวเสริฐ อุปศรี หญิง 3480300545275 CHCA Stage 4 60 ปี นครพนม
27. 8-ม.ค.-66

AN.CA.65/150

นางกัญญภา จันทร์สายทอง หญิง 1639800084773 CA Cervic Stage 3 33 ปี ตาก
28. 8-ม.ค.-66

AN.CA.65/148

นางเสาวลักษณ์ สินโพธิ์ หญิง 341170015321 CA Breast Stage 4 48 ปี ขอนแก่น
29. 8-ม.ค.-66

AN.CA.65/147

สมาน ลาภมูล ชาย 3450100011820 CA Colon Stage 4 68 ปี ร้อยเอ็ด
30. 8-ม.ค.-66

AN.CA.65/145

นายเฉลิมพร ทานินนท์ ชาย 3410100908790 Other Stage 4 67 ปี อุดรธานี
 
<< ก่อนหน้า  หน้าที่ 1 / 215  ต่อไป  >>
คนไข้ทั้งหมด   ราย ชาย ราย หญิง ราย อื่น ๆ ราย เสียชีวิต ราย
Stage 1   ราย Stage 2  ราย Stage 3 ราย Stage 4   ราย ไม่ระบุ  ราย
 
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030