Untitled Document

 

ผู้ป่วยทั้งหมด
ช่วงอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ บัตรประชาชน การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ จังหวัด
1. 22-มิ.ย.-65

AN.CA.65/048

นายสาคร นภา ชาย 336100044621 Other Stage 4 65 ปี ชัยภูมิ
2. 21-มิ.ย.-65

AN.CA.65/039

ร.ต.ประมวล เขื่องกลาง ชาย 3400500480274 CA Tonsil Stage 4 61 ปี นครราชสีมา
3. 19-มิ.ย.-65

AN.CA.65/063

นางณัชมนลักษณ์ หมื่นไธสง หญิง 3539900336861 Other Stage 3 59 ปี มหาสารคาม
4. 19-มิ.ย.-65

AN.CA.65/061

นางวิมลศิริ อุดมดิษฐเวชกุล หญิง 3849900157050 CA Breast อื่น ๆ 49 ปี เชียงใหม่
5. 19-มิ.ย.-65

AN.CA.65/065

พระคำภีร์ ศรีอ่อน ชาย 5350500020637 Other อื่น ๆ 65 ปี อำนาจเจริญ
6. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/057

นายฉาย ทศกระโทก ชาย 330060075518 Hcc Stage 4 68 ปี นครศรีธรรมราช
7. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/054

นางสุมาลี ครองยุทธ หญิง 3471201426902 Hcc Stage 4 55 ปี สกลนคร
8. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/051

นางสาวศรีสมร โหจันทร์ หญิง 3760100305740 CA Breast Stage 4 54 ปี เพชรบุรี
9. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/060

นายวีนัส พรหมแสนปัง ชาย 3650101143469 CA Colon Stage 4 47 ปี ปทุมธานี
10. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/059

นางวิไล สุภาเกษมพันธ์ หญิง 3359900093943 CA Breast Stage 4 71 ปี ชัยภูมิ
11. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/056

นายปัญญา จิ่นจันทร์ ชาย 3430301038407 Other Stage 4 62 ปี บึงกาฬ
12. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/058

นางจุฑามาศ ทอมพ์สัน หญิง 3430500202126 Other Stage 4 66 ปี กาฬสินธุ์
13. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/050

นายสมกิจ เภตรานุรัตน์ ชาย 3100100164718 CA Lung Stage 1 50 ปี ขอนแก่น
14. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/055

นางสาวลักษณา อร่ามแสงเทียน หญิง 3102002272330 CA Breast Stage 4 56 ปี กรุงเทพมหานคร
15. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/053

นายสังคม นาคบุตรดี ชาย 3471400170525 Hcc Stage 4 43 ปี สกลนคร
16. 5-มิ.ย.-65

AN.CA.65/052

Mr.Gerard Charles Rosse ชาย p659055117 Other อื่น ๆ 55 ปี กรุงเทพมหานคร
17. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/040

นางรัชนี บรรจง หญิง 3102001268878 CA Breast อื่น ๆ 57 ปี จันทบุรี
18. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/043

นายเกษม ไชยคำหาญ ชาย 3140100602798 CA Stomach Stage 4 71 ปี นครราชสีมา
19. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/035

นายชัชรนินท์ วีรธานีสิทธิ์ ชาย 8419988008793 CA Colon Stage 4 53 ปี อุดรธานี
20. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/042

นายสุรพล ท่าหิน ชาย 3100203467021 Other Stage 4 65 ปี ปทุมธานี
21. 24-พ.ค.-65

AN.CA.64/123

นางสาวปริม ปาลสาร หญิง 3520200285360 CA Nasopharynx Stage 2 57 ปี ลำปาง
22. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/049

นายวีระ สีลารักษ์ ชาย 3471200650906 CA Liver Stage 4 64 ปี สกลนคร
23. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/044

นายวิมนต์ คนไว ชาย 3410600544860 CA Rectum Stage 4 58 ปี อุดรธานี
24. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/041

นางสำฤทธิ์ บุญห่อ หญิง 4250400003911 CA Cervic Stage 4 81 ปี สระแก้ว
25. 24-พ.ค.-65

AN.CA.65/047

นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ชาย 3510400027674 CA Corpus Stage 4 59 ปี ลำพูน
26. 20-พ.ค.-65

AN.CA.63/114

นายวสันต์ ใสสุข ชาย 3730500117339 Other Stage 4 53 ปี นครปฐม
27. 20-พ.ค.-65

AN.CA.64/096

นายธนพล เสริมส่งชน ชาย 3451400559643 CA Colon Stage 4 64 ปี ร้อยเอ็ด
28. 20-พ.ค.-65

AN.CA.64/097

นายสำลี สี่เหลี่ยมงาม ชาย 3411400647089 CHCA Stage 4 74 ปี หนองบัวลำภู
29. 20-พ.ค.-65

AN.CA.64/098

นายประยูร วิเศษ ชาย 3430300958781 CA Lung Stage 4 70 ปี สกลนคร
30. 20-พ.ค.-65

AN.CA64/099

นางไพรวัน วันทะวงษ์ หญิง 330800355301 CA Cervic Stage 4 59 ปี ศรีสะเกษ
 
<< ก่อนหน้า  หน้าที่ 1 / 210  ต่อไป  >>
คนไข้ทั้งหมด   ราย ชาย ราย หญิง ราย อื่น ๆ ราย เสียชีวิต ราย
Stage 1   ราย Stage 2  ราย Stage 3 ราย Stage 4   ราย ไม่ระบุ  ราย
 
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030