Untitled Document

 

ผู้ป่วยทั้งหมด
ช่วงอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ บัตรประชาชน การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ จังหวัด
1. 27-พ.ย.-65

AN.CA.65/134

นายทองม้วน อินทร์แสง ชาย 3471300012456 CA Lung Stage 4 62 ปี สกลนคร
2. 26-พ.ย.-65

AN.CA.65/132

นางสุ ศรีวะอุไร หญิง 3411000206638 Hcc Stage 4 69 ปี สกลนคร
3. 26-พ.ย.-65

AN.CA.65/129

นางวนิดา วงค์แสงนาค หญิง 3309900010347 Other Stage 4 69 ปี ปทุมธานี
4. 9-พ.ย.-65

AN.CA.65/122

นางสาวสุรีย์มาศ จันทร์คง หญิง 3301200813016 CA Lung Stage 4 50 ปี นครนายก
5. 4-พ.ย.-65

AN.CA.65/131

นายเฉลิมเกียรติ นาถ้ำเพชร ชาย 3460300361638 CA Rectum Stage 4 60 ปี ขอนแก่น
6. 4-พ.ย.-65

AN.CA.65/130

นายยุทธพงษ์ กิติศรีวรพันธ์ ชาย 1481000072538 Leukemia Stage 4 31 ปี นครพนม
7. 0---2500

AN.CA.65/127

นางสมบัติ วงศ์อินทร์อยู่ หญิง 5470100075301 Hcc Stage 4 74 ปี สกลนคร
8. 1-พ.ย.-65

AN.CA.65/126

นางเอ็นดู ปักเคทัง หญิง 3330200122241 Other Stage 4 57 ปี ปทุมธานี
9. 1-พ.ย.-65

AN.CA.65/125

นายชัยญาสิทธิ์ ศักดา ชาย 3330700076246 Other Stage 4 61 ปี ศรีสะเกษ
10. 31-ต.ค.-65

AN.CA.65/124

นางราตรี เสาะลำ หญิง 3400900503077 CA Cervic Stage 3 46 ปี ขอนแก่น
11. 31-ต.ค.-65

AN.CA.65/123

นายประชา โคตรผาย ชาย 3470100005099 Other Stage 4 71 ปี สกลนคร
12. 31-ต.ค.-65

AN.CA.65/121

นายพงศธร รักษาการ ชาย 1219800079102 Hcc Stage 4 35 ปี ระยอง
13. 24-ต.ค.-65

AN.CA.65/120

นางสาวดารณี อุทันรัตนกิจ หญิง 3100400016340 CA Breast Stage 2 72 ปี กรุงเทพมหานคร
14. 24-ต.ค.-65

AN.CA.65/119

นางลำดวน คนเพียร หญิง Other อื่น ๆ 43 ปี มุกดาหาร
15. 20-ต.ค.-65

AN.CA.65/118

Mrs.Sengdao Siriphokham หญิง 0336671 CA Thyroid Stage 4 52 ปี สกลนคร
16. 12-ต.ค.-65

AN.CA.65/117

นางอุทัยวรรณ รอดภัย หญิง 3250700035900 CA Thyroid Stage 3 61 ปี ปราจีนบุรี
17. 6-ต.ค.-65

AN.CA.65/111

นายกรภวัต อินทนนท์ ชาย 1339900647080 Other Stage 4 22 ปี ศรีสะเกษ
18. 4-ต.ค.-65

AN.CA.65/116

นางวราภรณ์ ปะตังถาโต หญิง 3310200202563 CA Lung Stage 4 69 ปี บุรีรัมย์
19. 4-ต.ค.-65

AN.CA.65/115

นายมณี จันทโชติกุล ชาย 3860100475202 Other Stage 4 68 ปี ระนอง
20. 3-ต.ค.-65

AN.CA.65/114

นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ หญิง 3449900331282 CA Breast Stage 4 58 ปี นนทบุรี
21. 3-ต.ค.-65

AN.CA.65/113

นางสาวบุญยวีร์ วสุจรัสโรจน์ หญิง 3100600510348 CA Nasopharynx Stage 4 49 ปี กรุงเทพมหานคร
22. 3-ต.ค.-65

AN.CA.65/112

นายสุทวี ศรีทองสุข ชาย 5900600002171 CA Nasopharynx Stage 4 50 ปี สงขลา
23. 3-ต.ค.-65

AN.CA.65/109

นายนริศ สินธุสนธิชาติ ชาย 3740101042220 CA Colon Stage 4 62 ปี สมุทรสาคร
24. 3-ต.ค.-65

AN.CA.65/108

นายสุทธิ์บรรทัศน์ เดชวิเศษ ชาย 3750300331612 Other Stage 4 71 ปี สมุทรสาคร
25. 25-ก.ย.-65

AN.CA.65/110

นายบุญตา คำสิงห์ ชาย 3451100576461 CHCA Stage 4 70 ปี ร้อยเอ็ด
26. 16-ก.ย.-65

AN.CA.65/107

นางนารงค์ จันทร์ลาย หญิง 3470100482911 CA Breast Stage 4 60 ปี สกลนคร
27. 15-ก.ย.-65

AN.CA.65/106

นายคำกอน ศรีจำปา ชาย 3470400537797 Other Stage 3 61 ปี สกลนคร
28. 15-ก.ย.-65

AN.CA.65/105

นายดำรงค์ ว่องไว ชาย 3490600114016 CHCA Stage 4 75 ปี มุกดาหาร
29. 15-ก.ย.-65

AN.CA.65/104

นายธนกฤต หาญสง่าพันธุ์ ชาย 3101800901414 CA Nasopharynx Stage 4 49 ปี ขอนแก่น
30. 15-ก.ย.-65

AN.CA.65/103

นายสมชาย อารีย์ ชาย 3700700730638 CA Nasopharynx Stage 4 45 ปี ราชบุรี
 
<< ก่อนหน้า  หน้าที่ 1 / 214  ต่อไป  >>
คนไข้ทั้งหมด   ราย ชาย ราย หญิง ราย อื่น ๆ ราย เสียชีวิต ราย
Stage 1   ราย Stage 2  ราย Stage 3 ราย Stage 4   ราย ไม่ระบุ  ราย
 
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030