Untitled Document

 

ผู้ป่วยแยกตามอายุ
No. วันที่ลงทะเบียน รหัสคนไข้ ชื่อ นามสกุล เพศ การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค อายุ ติดต่อ
31. 14-มี.ค.-66 AN.CA.66/022 นายประชุม เพชรชูศรี ชาย CA Liver Stage 4 72 ปี 0967971523
32. 27-ก.พ.-66 AN.CA.66/021 นางบุญเสริม สุขสมพร หญิง CA Cervic Stage 4 62 ปี 0990673619
33. 26-ก.พ.-66 AN.CA.66/020 นายจิตร ช่วยงาน ชาย CA Lung Stage 4 77 ปี
34. 24-ก.พ.-66 AN.CA.66/019 นายวิเศษ ชัยบิน ชาย Hcc Stage 4 69 ปี 0875888231
35. 24-ก.พ.-66 AN.CA.66/018 นางสาวประมวล คำลือชา หญิง CA Cervic Stage 1 55 ปี 0892918824
36. 24-ก.พ.-66 AN.CA.66/017 นางสุจิรา ปานห่วง หญิง CA Colon Stage 4 54 ปี 0619677891
37. 24-ก.พ.-66 AN.CA.66/016 นางยินดี มีป้อม หญิง CA Liver Stage 4 67 ปี 085165616
38. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/015 นางสาวณภัทร พลคีรี หญิง CA Breast Stage 4 58 ปี 0867569146
39. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/014 นางสาวสุนีย์ สุขแสงศรี หญิง CA Lung Stage 4 72 ปี 0899864135
40. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/013 นางสาวรัชฎา ชุณหเจริญ หญิง CA Colon Stage 4 50 ปี 0895002736
41. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/012 นายสวัสดิ์ พาลี ชาย CHCA Stage 4 70 ปี 0872378056
42. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/011 นายพงษ์พันธ์ อุบลธรรม ชาย CHCA Stage 4 66 ปี 0638429086
43. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/010 นางหมอน พิมพิบาล หญิง CA Liver Stage 4 66 ปี 0944357575
44. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/009 นางปราง โสทะริ หญิง Other Stage 4 71 ปี 0973390916
45. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/008 นางสาวดวงจันทร์ ฤาชา หญิง CA Vocal Cord Stage 4 60 ปี 0924052634
46. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/007 นางจิตอำพร วิไลพร หญิง CA Stomach Stage 4 37 ปี 0955544648
47. 11-ก.พ.-66 AN.CA.66/006 นางสาวอินธุอร อัครประเสริฐกิจ หญิง CA Cervic Stage 1 27 ปี 0933072413
48. 10-ก.พ.-66 AN.CA.66/005 นายพายัพ กลิ่นมาลา ชาย CA Lung Stage 4 62 ปี 0843864401
49. 10-ก.พ.-66 AN.CA.66/004 นางวิไลวรรณ ทิฆะพันธ์ หญิง CA Bone Stage 4 59 ปี 0955373618
50. 10-ก.พ.-66 AN.CA.66/003 นางสาวบรร ท้าวบุตร หญิง CA Breast Stage 4 48 ปี 0925574847
51. 10-ก.พ.-66 AN.CA.66/002 นายบุญยิ่ง สุทธิคง ชาย Other Stage 4 64 ปี 0836430479
52. 10-ก.พ.-66 AN.CA.66/001 นางคำสูน หัสเดชะ หญิง CA Colon Stage 4 69 ปี 0847954315
53. 8-ก.พ.-66 AN.CA.65/133 นางธัญญธร สุขสว่าง หญิง CA Colon Stage 4 50 ปี 0819020187
54. 13-ม.ค.-66 AN.CA.65/149 นางสุพรรณณี รูปสิงห์ หญิง CA Ovary Stage 4 61 ปี 0934139048
55. 13-ม.ค.-66 AN.CA.65/146 นางสาวเสริฐ อุปศรี หญิง CHCA Stage 4 61 ปี 0926668399
56. 8-ม.ค.-66 AN.CA.65/150 นางกัญญภา จันทร์สายทอง หญิง CA Cervic Stage 3 34 ปี 0956413691
57. 8-ม.ค.-66 AN.CA.65/148 นางเสาวลักษณ์ สินโพธิ์ หญิง CA Breast Stage 4 48 ปี 0802130999
58. 8-ม.ค.-66 AN.CA.65/147 สมาน ลาภมูล ชาย CA Colon Stage 4 68 ปี 0854548536
59. 8-ม.ค.-66 AN.CA.65/145 นายเฉลิมพร ทานินนท์ ชาย CHCA Stage 4 68 ปี 0933192564
60. 29-ธ.ค.-65 AN.CA.65/144 นางลำดวน ปั้นทอง หญิง CA Cervic Stage 4 47 ปี 0933629192
 
<< ก่อนหน้า หน้าที่  2 / 216  ต่อไป  >>
จำนวน   ราย
 
ช่วงอายุ
 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030