งานวิจัย วิทยานิพนธ์

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ รายงานการศึกษาวิจัยและศึกษาดูงาน
รายงานการวิจัยแล้วเสร็จ

สถาบัน ชื่อเรื่อง ปีที่จบ /ตีพิมพ์ /ผู้แต่ง หมายเหตุ / หลักสูตร
กระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือน
จากลางอุดรธานี ตามแนวทางของ
อโรคยศาล วัดคำประมง

2558
คณะผู้วิจัย**

รายงานการวิจัย
แล้วเสร็จ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการตัดสินใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและ
ญาติ/ผู้ดูแลในการเข้ารับบริการที่สถานบาบัด อโรคยศาล
วัดคำประมง ตำบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2557
วรลักษณ์ เจริญศรี**
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการดูแลรักษาจากวัดคำประมง
กับการดูแลรักษาที่บ้าน ในจังหวัดสกลนคร
วัชรี เครือม่วง การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มหาวิทยาลัยนอร์ธเทิร์นโคโลราโด
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
มุมมองของผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ดูแล และจิตอาสาต่อการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์และการรับมือกับมะเร็ง ณ วัดคำประมง
2557
วิภาณี สุขเอิบ **
ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง
ประเทศ อังกฤษ
การศึกษาประสบการณ์การใช้สมุนไพรของผู้ป่วยมะเร็ง
ณ อโรคยศาล วัดคำประมง อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2558
เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล**
ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทย์แผนไทย : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง ของมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล
2557
สยัณห์ พรมดี**
ดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบาบัด พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ
2556
มงคล ปิยวัฒนะนนท์**
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(สาวิกาสิกขาลัย)
ศึกษากระบวนการทางานของจิตอาสา
กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอโรคยศาล
วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

เครดิต : สาวิกาสิกขาลัย
2556
กันธิชา เผือกเจริญ**
วิทยานิพนธ์ดีเด่น
มหาบัณฑิต
(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาตารับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคาประมง 2556
รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์**
รายงานการวิจัย
มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย การศึกษาการประเมินโครงการบาบัดรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งแบบองค์รวมบนฐานสมาธิบาบัดของอโรคยศาล
วัดคำประมง จังหวัด สกลนคร
2556
ภิญโญ พงศ์โชติ**
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวิตและความตาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลของการสมาธิบาบัดเพื่อลดภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นและดร.เจคาน รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Antioxidant and Cytotoxic Activities Against Lung cancer cells
of Thai Medicinal Plants for Cancer Treatment in Khampramong Temple
2556
อรมณี ประจวบจินดา**
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Alternative care for cancer patients:
case study in Khampramong temple, Thailand
2555
ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร**
บทความวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล การดูแลแบบประคับประคองและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามในหลายระดับการดูแล
2555
ปิยวรรณ โภคพลากรณ์**
ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย ประสบการณ์ทางจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ได้รับการบาบัดด้วยพลังจิตตามแนวพุทธ
2554
ยุวดี พนาวรรต**
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวิตและความตาย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(สาวิกาสิกขาลัย)
การจัดการเพื่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
กรณีศึกษา วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร


เครดิต : สาวิกาสิกขาลัย

2554
จรัสแสง ผิวอ่อน**
วิทยานิพนธ์ดีเด่น

มหาบัณฑิต
(พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ที่เน้นการสวดมนต์
ต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
2554
เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น**
มหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา การบำบัดโดยใช้ดนตรีและการออกกาลังกาย
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
2554
ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ**
ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามแนวทางของพระปพนพัชร์ จิรธมฺโม(ภิบาลพักตร์นิธี)
วัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2554
พระวัชรินทร์ กตธมฺโม**
(วงศ์วรรณ)
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
กันภัยมหิดลคลินิก
แผนกบริบาลผู้สูงอายุ
รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และโรคเรื้องรังระยะสุดท้าย
ในการดูแลตามแนวทางการแพทย์แบบองค์รวม
2554
กันภัยมหิดลคลินิก แผนกบริบาลผู้สูงอายุ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอต่อ อบต.ภูเขาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารต้านมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อโรคยศาล วัดคาประมง อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
2553
ผศ.ดร.จินตนา สุวิทวัส และ
รศ.ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย
รายงานการวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ด้านจิตใจในการเยียวยาทางจิตใจของพระสงฆ์
: กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง จ.สกลนคร
2552
ณัฐดนัย โตปัญญาวุธ**
มหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
2552
ฑิวารินทร์ วัฒนาวัตถุ**
มหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
2552
วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล**
มหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
2552
นงลักษณ์ สรรสม**
มหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
อโรคยศาล วัดคาประมง ผลสัมฤทธิ์ในการบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยศาล 2552
ณรงค์ศักดิ์ ถิระวงศ์และคณะ**
รายงานวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รายงานเฉพาะบุคคล รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น
เชิงสมรรถนะของไทย นาเสนอประเด็น “พระหมอเทวดา วัดคำประมง”
2552
พิชัย รัตนานคร
โครงการปริญญาโท
สาขาการเมืองการปกครองสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเลือกวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแนวพุทธ
(สมาธิบาบัด)ของผู้ป่วยหญิงมะเร็งปากมดลูก
2551
อรพิมณฑ์(สุธรรมมา)** พงษ์ประเสริฐ
มหาบัณฑิต
สาขาสังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาโลโกสู่ฌาน สู่งานสถาปัตยกรรมภายในเพื่อบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง
ในสถานบาบัด อโรคยศาล จังหวัดสกลนคร

2551
ณฤต เลิศอุสาหกูล**
มหาบัณฑิต


 **อยู่ในระหว่างดำเนินการ

สถาบัน ชื่อเรื่อง ปีที่จบ /ตีพิมพ์ /ผู้แต่ง หมายเหตุ / หลักสูตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การสื่อสารความตายกับผู้ป่วยระยะท้าย
(Communication of death to the dying patient)
สรัสวดี คงปั้น ดุษฎีบัณฑิต
ระหว่างดำเนินการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่ตัดสินใจในการเลือกการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์ มหาบัณฑิต
ระหว่างดำเนินการ
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลยุทธ์การสื่อสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายกฤษฎา มอมุงคุณี มหาบัณฑิต
ระหว่างดำเนินการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาความต้องการทางจิตวิญญาณและ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ดร.ปิยวรรณ โภคพลากรณ์ รายงานการวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาบทบาทและความต้องการของญาติผู้แลแบบประคับประคอง ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง รายงานการวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
อโรคยศาล ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศิลป์การบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตสาหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง
คณะผู้วิจัย รายงานการวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
อโรคยศาล ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลของรูปแบบการจัดการกับอาการแบบผสมผสานในผู้ที่เป็นมะเร็ง
(Effects of Symptom Management Focusing Complementary Care
Model in Persons with Cancer)
คณะผู้วิจัย รายงานการวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
อโรคยศาล ร่วมกับ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การถอดบทเรียนความสาเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้าย
ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยสถานบริการสุขภาพ
ที่ดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา: โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคาประมง

คณะผู้วิจัย รายงานการวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ช่อผกา ปุยขาว มหาบัณฑิต
ระหว่างดำเนินการ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษารายกรณีของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม รายงานการวิจัย
ระหว่างดาเนินการ