หนังสือ

ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า

รวมบทรายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช

สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ม.อ.ศ.

Thai Herbal Medicine & Meditation for Cancer Healing

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

อโรคยศาล วัดคำประมง

อโรคยศาล วัดคำประมง

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาแบบประคับประคอง

การดูแลสุขภาพที่บ้าน