ทีมงานและจิตอาสา

ประธานกรรมการมูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล

พระปพนพัชร์ ภิบาลพัตร์นิธี

คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล

นายศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์

นายพรเลิศ ฉัตรแก้ว

นายโสภณ วัณไวยทยจิตร

นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล

นางรัตนา ปานเรียนแสน

นายคมสัน ธีรานุรักษ์

นายมนตรี ค้ำชู

จรรยา ฉิมหลวง

นางสาวปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์

นางอรุณพร อิฐรัตน์

นางสุรีพร ธนศิลป์

นางเอื้อกานต์ วรไพฑูรย์

นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์

ดร.ศุภชัย จารุสมบูรณ์

ทีมงานผู้ออกแบบอาคารพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ และสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย

สถาปนิก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นส.ธัญญากร ชาลี

สถาปนิก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฑีฆายุ เพิ่มสิน

สถาปนิก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา

วิศวกรโยธา
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทีมงานผู้ออกและแบบพัฒนาเว็บไซต์ และ ฝ่ายจัดทำ DVD อโรคยศาล วัดคำประมง

นายไรวินทร์ นันทรพีพัฒน์

ผู้ออกแบบ, จัดทำเนื้อหา และพัฒนา

นายพุฒิกร ปัญญาวาทีนันท์

ช่างภาพ

นางสาวจรัสแสง ผิวอ่อน

Web admin

คุณเอื้ออังกูร พันธ์ภิญญาภรณ์

Graphic Designer

คุณนฤมล พันธ์ภิญญาภรณ์

Graphic Designer

งานต้มยาสมุนไพรและดูแลผู้ป่วยประจำอโรคยศาล

คุณศิริพร ทัศน์จันดา

อโรคยศาล วัดคำประมง
บริการผู้ป่วย, ต้มยา

คุณพัดณี ลุนจักร

อโรคยศาล วัดคำประมง
บริการผู้ป่วย, ต้มยา