ประวัติ วัดคำประมง

ประวัติหลวงตา ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี เจ้าอาวาสวัดคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประวัติโดยสังเขป

 • ชื่อ

  พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม
 • ตำแหน่งปัจจุบัน

  เจ้าอาวาสวัดคำประมง/ประธานมูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล(ม.อ.ศ)

 • พรรษา

  41 years

 • Email address:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website

  http://www.khampramong.org
 • ที่อยู่ปัจจุบัน

  วัดคำประมง 95 ม.4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
 • ติดต่อ

  0-42704-880 Fax 0-42704-973
 • ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2519
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วท.ด.สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พ.ศ. 2551
  • การแพทย์แผนไทยแผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (พท.ด. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2555
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (ปร.ด. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยนครพนม ปี พ.ศ.2559
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (ปร.ด. สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559
 • ประวัติการทำงาน

  พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นชาวราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของ พ.ต.ท.ตรี ภิบาลศักดิ์และนางประภาศรี ศตัษเฐียร เมื่อศึกษาจบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการชลประทานในปี พ.ศ.2519 ท่านได้เข้ารับราชการอยู่กรมชลประทาน และได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ดูแล การก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ต่อมาท่านได้ตัดสินใจลาบวช และเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ในปี พ.ศ.2522 ที่วัดสันติสังฆาราม สกลนคร สายธรรมยุติ โดยมีพระอาจารย์อุ่น อุตตโม (พระครูบริบาลสังฆกิจ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้จำพรรษาที่วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ 5 พรรษา รวมอายุพรรษา 40 พรรษา ในระหว่างการบวชศึกษาธรรมะแนวปฎิบัติของครูบาอาจารย์ในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ทั้งนี้พระอาจารย์ปพนพัชร์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิม พุทธจาโร (พระญาณ สิทธาจารย์) และได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดคำประมงจนถึงปัจจุบัน

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 พระอาจารย์ปพนพัชร์ได้อาพาธเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก ในครั้งนั้นท่านได้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยได้รับยาเคมีบำบัดและการฉายแสงอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานหลายเดือน จนทำให้ร่างกายของท่านไ่ม่สามารถที่จะรับยาได้อีก จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาและหันมาปฎิบัติความเพียร ทำสมาธิเจริญภาวนาจนได้ค้นพบตำรับยาสมุนไพรไทย สูตรยา ยอดยามะเร็ง จากตำรายาโบราณของไทยที่ชื่อว่า เพชรน้ำหนึ่ง เมื่อได้ฉันยานี้อาการของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นท่านได้เข้ารับการตรวจเช็คร่างกายทุก 6 เดือนที่โรงพยาบาลมาจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่พบเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่อีก

  พระอาจารย์ปพนพันร์ได้ก่อตั้ง อโรคยศาล (Thai Herbal Nursing Home) ขึ้นในช่วง ปลายปี พ.ศ.2547 เพื่อเป็นสถานอภิบาลพักฟื้นของผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีแนวทางการรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ เน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสาน ระหว่างการแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการใช้ธรรมะ ( สมาธิบำบัด) และการแพทย์ผสมผสาน โดยไม่ได้ปฎิเสธแนวทางการรักษา ของการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากญาติพี่น้อง หรือบุคคลอันเป็นที่รักท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และจัดส่งยาให้รับประทานต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตของเขา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้ป่วย จนถึงปัจจุบัน อโรคยศาลวัดคำประมง ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วกว่า 5800 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ป่วย จนถึงปัจจุบัน อโรคยศาลวัดคำประมง ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วกว่า 5800 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้การดูแลรักษาอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆ และได้ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนที่เกือบจะสิ้นหวังในการรักษา ได้มีการเลือกในการรักษามากขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และหลายคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ผ่านมา นับร้อยล้านกว่าบาท ได้มาจากเงินบริจากจากผู้มีจิตศรัทธาและเห็นคุณค่าในงานที่ท่านทำ

  ทั้งนี้โดยพระอาจารย์ปพนพัชร์ได้ฟื้นฟูแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วย ยาสมุนไพร และ การแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการใช้หลักธรรมะ (สมาธิบำบัด มนตราบำบัด) และการแพทย์ทางเลือกต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นการแพทย์แผนปัจจุบัน และให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยและ การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา หลากหลายสถาบันการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ทั้งในด้าน การพัฒนาสูตรยาและตัวยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็งอย่างจริงจัง ในอีกด้านหนึ่งก็น้อมนำหลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยอบรมสั่งสอน ให้ผู้ป่วยได้เข้าใจชีวิตตามความ เป็นจริง ทำให้ผู้ป่วยหลุดฟ้นจากทุกข์ทางใจ และกลับมามีชีวิตปัจจุบันที่เป็นทุกข์น้อยลง หรือเรียกว่าป่วยกายแ่ต่ไม่ป่วยใจ หรือหากต้องเสียชีวิต ก็จะเ็ป็นการจากโลกนี้ไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์

  นอกจากนี้ท่านยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ การพึ่งตนเองมาประพฤติปฎิบัติเป็นแบบอย่าง สอนให้ผู้ป่วยและญาติรู้จักพึ่งพาตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ให้กลับมา ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมะและธรรมชาติได้อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประเทศชาติ ประหยัดงบประมาณด้านการนำเข้ายารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีราคาแพงเป็น มูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

  อโรคยศาลไม่เพียงแต่ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเมตตาและหัวใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการฝึกปฎิบัติด้านการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยเรื้อรัง สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานทางสาธารณสุขหลายแห่งมาศึกษาดูงาน นำไปปรับใช้เกิดการเปลี่ยน แปลงในทางที่ดีต่อผู้ป่วยเรื้อรังอีกมากมายทำให้อโรคยศาลได้รับความสนใจจากสื่อแทบทุกแขนง อย่างมาก และได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆมากมาย ทั้งหมดนี้นับได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากความทุ่มเท ความ เพียรพยายาม เสียสละและอุทิศตนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ดังที่ท่านเคย กล่าวว่า ต้นทุนคือหัวใจ กำไรคือความสุขของประชาชน

  ด้วยเหตุนี้จึงมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการรักษาตามแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารสุข จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทยผสมผสาน ด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง

  นอกจากเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนาใดๆแล้ว ยังถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ ผสมผสาน แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับรหัสการจัดตั้งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง รพ. และดำเนินการ ภายใต้การดำเนินการ ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยใช้สถานที่คืออโรคยศาล วัดคำประมงและสิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีเพียงพอสำหรับรองรับต่อจำนวนผู้ป่วยอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากรสหวิชาชีพ เข้ามาช่วยพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ยังยึดแนว ปฏิปทาของหลวงตาปพนพัชร์เดิมคือ รักษาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้ป่วยทั้งสิ้น

  ปัจจุบันทางอโรคยศาล วัดคำประมงไม่มีภาระหนี้สินค้างชำระใดๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และทรัพย์สินในการดำิเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา มาจากแรงศรัทธาในการทำงานของหลวงตาปพนพัชร์ และการทำงานของจิตอาสาจากหลากหลายวิชาชีพ ไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่เข้าใจ ในบริบทของอโรคยศาล วัดคำประมงอย่างแท้จริง

 • ผลงานที่ผ่านมา

  โครงการต่างๆ จัดทำโครงการจิตอาสาเพียงปีละ 1 วัน
  จากแนวคิดของหลวงตาปพนพัชร์ หลวงตาต้องการเห็นคนเราเปลี่ยนทัศนความคิดที่ว่า ชีวิตไม่ใช่ทำเพื่อ ส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้น ควรทำเพื่อคนอื่นบ้าง แม้แีละวันเดียวก็น่าจะทำได้ เกิดเป็น โครงการจิตอาสา เพียงปีละ 1 วัน โดยมีจิตอาสามากจากทั่วประเทศหลากหลายอาชีพ และให้การช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์ และแรงกายและแรงใจในการเยียวยาผู้ป่วย โดยมีจิตอาสาหมุนเวียนกันมาทำงานทั้งหมดโดยรวมมากกว่า 1000 คน

  มีการพัฒนาต่อยอดจากการมาศึกษาดูงาน
  นำแนวคิดของหลวงตาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ในหน่วยงานเช่น โครงการจิตอาสาอโรคยศาล โรงพยาบาล พระอาจารย์แบน ธนากโร โครงการจิตอาสามิตรภาพบำบัด โครงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี หอผู้ป่วยอโรคยศาล โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น

  มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
  ในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับการแพทย์ แผนตะวันตก หลวงได้ให้โอกาสในการเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ไทย และ แผนปัจจุบันรวมทั้งเปิดเวทีให้ชมรมแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่นและจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ร่วมกัน

  ร่วมมือกับโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางอุดรธานี
  เป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปใช้กับเรือนจำทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา จากสถาบันต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปเยียวยาผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางอุดร โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยเป็น มะเร็ง หลวงตาได้นำทีมแพทย์เข้าไปรักาาและส่งยา ให้ผู้ต้องขังหญิงรับประทานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงทุกวันนี้

 • ด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายต่างๆ

  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนา งานวิจัยตำรับยามะเร็งของอโรคยศาลวััดคำประมง การบูรณาการทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการแลก เปลี่ยนทางวิชาการกันโดยคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งนิสิตหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และนานาชาต ิมาฝึกปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบัน

  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (18 สิงหาคม 2557)

  ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ NONPROFIT ORGANIZATION INTEGRATIVE CARE EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1738 Kikuka-Machi, Yamaga-City Kuamamoto ซึ่งเป็น โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่าง วัดประมงกับ มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ

  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทยเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นจิตอาสา ในการบำบัดรักษา และ่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ.2562

  รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ พระปพนพัชร์ ภิบาลพัตร์นิธี ที่ได้มอบตำรับยาแผนไทย ให้เป็นสมบัติแผ่นดินภายใต้โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 • พ.ศ.2560

  รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ สาขาการผลิตผลงานสู่ ผู้บริโภค ประชาคมอาเซียนแห่งปีและนักบริหารงานยอดเยี่ยม ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร วันที่ 22 กันยายน 2560

 • พ.ศ. 2559

  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะทำงาน จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

 • พ.ศ. 2558

  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้พัฒนาระบบการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558

  ได้รับรางวัลประชาบดี ในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 • พ.ศ. 2557

  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาิติ พ.ศ. 2557 ในคำสั่งที่ 16/2557 ให้เป็นคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน

  ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557 ในคำสั่งที่ 204/2557 ให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  เกียรติบัตรหมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดสกลนคร ในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพลังแพทย์แผนไทอีสาน สู่ปณิธานแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2557

 • พ.ศ. 2556

  ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่มอบแต่บุคคล ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาิติ โดยมติสภามหาวิทยาลัยของแก่น ณ หอประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. 2555

  รางวัลเกียรติยศ บุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกันสุขภาพประจำปี 2554 NHSO Award 2011 จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  รางวัล TARA AWARD 2012 เสถียรธรรมสถาน

 • พ.ศ. 2554

  รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 • พ.ศ. 2553

  รางวัลคนดีต้นแบบ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1คน 1จังหวัด) ในโครงการแทนคุณแผ่นดิน 76 ต้นแบบคนดีสู่ 60 ล้านคนดีทั่วไทย โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในเครือเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2552

  รางวัล หนึ่งในอีสานงานพัฒนาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  โล่เกียรติยศ นิสิตเก่าแก่ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักบริการสังคม โดยสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาัลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ. 2551

  โล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • พ.ศ. 2550

  โล่ดีเด่น สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี รพ.ขอนแก่น

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ / บทความ / งานวิจัย

นำเสนอผลงาน oral presentation Arokhavasal (Hall of No-Sickness) Wat Khampramong SakolNakon Province at The First Asian International Conference on Humanized Health Care 2007 (AIC-HHC 2007), Faculty of Nursing Khon Kaen University.

นำเสนอผลงาน Poster presentation เรื่อง Cancer healing of Arokhayasala Khampramong Temple ในงานประชุมวิชาการ Joint Conference in Medical Sciences 2009 การประชุมวิชาการร่วมระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : กรณีศึกษาในบริบทอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ตีพิมพ์ ในศรีนครินท์เวชสาร ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2552

หนังสือสมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง ที่เป็นคู่มือสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มารักษาท ี่อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ตีพิมพ์ในศรีนครรินทร์เวชสาร ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2552

หนังสือสมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง ที่เป็นคุ่มือสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มารักษาอโรคยศาล วัดคำประมง ได้จดสิทธิบัตร กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

Benjawan Poonthananiwatkul, Rosmary H M Lim, Rachel L, Paponpatchara Pibalpaknitee, Elizabeth M Williamson, 2015, Traditional medicine use by Cancer patients in Thailand. Journal of Ethnopharmacology 168(2015)100-107

งานวิทยากร ฯลฯ

วิทยากรในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่10 ระดับภาคเหนือ เรื่อง อยู่กับ มะเร็งอย่างเป็นมิตรในยุค Thailand 4,0 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP สำนักงาน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยากรงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขยายผล การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้ำดี ระยะสุดท้ายแบบประคับประคองโดยชุมขน (โมเดลวัดคำประมง) โดยกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2561

วิทยาการบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง การแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และกัญชาศาสตร์ (Cannabis Science) โดยสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 เมษายน 2561

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ หัวข้อ อยู่อย่างไรให้เป็นสุข เมื่อเป็นมะเร็ง โดยกรมการแทพย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 เมษายน 2561

วิทยากรบรรยายในการประชุมคณะกรรมการแผนยุทธศาตร์ กำกัดพยาธิใบไม้ตัวและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ รูปแบการดูและผู้ป่วยประคับประคองโดยการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ณ ห้อง ประชุมชัยนารทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรางสาธารณสุข วันที่ 28 มิ.ย.61

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ นวัตกรรม 4.0 พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยการ พยาบาลแบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก หัวข้อ การบำบัดกายจิตตามแนวคิดอโรคยศาล ณ โรงแรม เอสดีเอวินิว กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กรกฏาคม 2561

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลประคับประคองกับกัญชาทางการแพทย์ ในแพทย์แผนไทย Palliative Care and Medical Cananbits in Thai Traditional หัวข้อ Palliative care Medical in Thailand : Sakon NaKhon Model, Other Models" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ Caregiver Management for Nurses : The Next step โดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิปดีหัวข้อ พุทธวิถีในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและญาติ ณ ห้องราชาบอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค วันที่ 30 ส.ค. 61

วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพแพทย์ทางเลือก ธรรมศิลป์บำบัดมาตรฐาน สู่การปฎิบัติงานการดูแลประคับประคองในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ การดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้ายตามแนวทาง อโรคยศาล วัดคำประมง ณ ห้องประชุมนพเกล้า โรงพยาบาลเกล้าเพชรบุรี วันที่ 7 กย 61

วิทยากรบรรยาย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นทบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อ การบูรณาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสุขภาพในอนาคต ( ด้านการดูแลประคับประคอง) ณ ห้องประชุม ฟินิกส์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 6 มีค 62

วิทยากรบรรยายในงานสัมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการเรื่องศูนย์ความเป็นเลิศ กับการพัฒนาพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ วิถีทาง วิธีคิดแบบปราชญ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 มีค 62

วิทยากรบรรยายในโครงการจัดอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง หัวข้อ การดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคองวิถีพุทธ แนวทางการดูแลผู้ป่วยของอโรคยศาล โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร 16 พค 62

งานอื่นๆ

อาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายวิชา ผท.602 หลักการแพทย์แผนไทย แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หัวข้อ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยแพทย์แผนไทย PALLIATIVE CARE BY THAI TRADITIONAL MEDICINE AROKHAYASALA KHAMPRAMONG TEMPLE คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน

คณะผู้ทรงคุณวุฒิเขียนบทความหัวข้อ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในหนังสืออ้างอิงเพื่อการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในสถานศึกษา พ.ศ. 2558

บรรณาธิการจัดทำหนังสือ Thai Herbal Meditation for Cancer Healing.

บรรณาธิการจัดทำหนังสือ ขอบคุณที่เป็นมะเร็ง ปี พ.ศ. 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับความตายระหว่างผู้เป็นมะเร็งชาว ไทยและชาวเวียดนาม โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ ได้รับการดูแลรักษาจากวัดคำประมงกับการดูและรักษาที่บ้านในจังหวัดสกลนคร ของนักศึกหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีการ 2557

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่อ อาการปวด ของผู้ป่วยมะเร็งสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

เป้นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่องการศึกษาการประเมินโครงการบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง แบบองค์รวมบนฐานสมาธิบำบัดของอโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสนา มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาล ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552