ทีมงานอโรคยศาล
 
หลวงตา ปพนพัชร์ จิรธัมโม
เจ้าอาวาส วัดคำประมง
 
ทีมงานแพทย์
น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ ผศ.น.พ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว น.พ.โสภณ วัณไวยทยจิตร น.พ.พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ พญ.สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์ ทตญ.สารชา เชื้อสำราญ
ทตญ.กุฎาพร เทียนตาสุข น.พ.ธีรพงศ์ (หมอโอ) เหลืองอารีพร พญ.ทิพยาภา (หมอทิพ) รัตนมณี พญ.สุรธินีย์ (หมอแตง) คูสกุลวัฒน พญ.ปอแก้ว (หมอปอ) ชูวิชา น.พ.ปณิธาน ตันติยาทร
 
น.พ.เกียรติศักดิ์ พรหมเสนสา  

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์

รพ.รักษ์สกล จ.สกลนคร

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

081-5927974
akekitty@hotmail.com

2

ผศ.น.พ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วิสัญญีแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

086-576-1000
cphornle@hotmail.com

3 น.พ.โสภณ วัณไวยทยจิตร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 089-569-1818
4 น.พ.พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 081-954-0807
5 พญ.สุดารัตน์  ศิริชัยพรศักดิ์ รพ.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร   081-7999604
6 ทตญ.สารชา เชื้อสำราญ ธุรกิจส่วนตัว   084-0798865
7 ทตญ.กุฎาพร เทียนตาสุข รพ.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร    
8 น.พ.ธีรพงศ์ (หมอโอ) เหลืองอารีพร รพ.ชุมชนนาแก จ.นครพนม    
9 พญ.ทิพยาภา (หมอทิพ) รัตนมณี รพ.ชุมชนเรณูนคร จ.นครพน    
10 พญ.สุรธินีย์ (หมอแตง) คูสกุลวัฒน รพ.ชุมชนปลาปาก จ.นครพนม    
11 พญ.ปอแก้ว (หมอปอ) ชูวิชา รพ.ชุมชนปลาปาก จ.นครพนม    
12 น.พ.ปณิธาน ตันติยาทร รพ.เต่างอย จ.สกลนคร    
13 น.พ.เกียรติศักดิ์ พรหมเสนสา รพ.เต่างอย จ.สกลนคร    
         
ทีมงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
       
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์์        

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC ประธานฝ่ายเทคโนโลยี

083-905-8301
chaiyong@irmico.com

ทีมงานจากกระทรวงสาธารณสุข
     
น.พ.เทวัญ ธานีรัตน์ คุณนวนันทน์ กิจทวี      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

น.พ.เทวัญ ธานีรัตน์

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง

081-872-3270
tewantha@hotmail.com

2

คุณนวนันทน์ กิจทวี

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ

085-850-7286
navanank@yahoo.com

ทีมงานฝ่ายเภสัช
 
คุณคมสัน ธีรานุรักษ์ พระประภพ กตปุญโญ น.ส.กันทิชา เผือกเจริญ นายนพดล กิตติวราฤทธิ์  

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา / ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

นายนพดล กิตติวราฤทธิ์

เภสัชศาสตร์บัณฑิต / เภสัชกร 7

089-841-3590

2

คุณคมสัน ธีรานุรักษ์

เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ธุรกิจส่วนตัว 081-446-0341
kkomson@hotmail.com
3 พระประภพ กตปุญโญ พท.ภ.(แพทย์แผนไทยเภสัชกรรม) / นักบวช 081-019-5300
prapob@gmail.com
phraprapob@hotmail.com
4 น.ส.กันทิชา เผือกเจริญ นักวิชาการ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 084-188-0924
ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลจิตอาสา อโรคยศาล
นางคำเพียร สายเย็น พันมหา ลดาพงษ์ี นายเพชรทวี นวลมณี นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์ นายมรกต สอนสิงห์ชัย นายวิญญูพล ปรางค์ทอง
นส.ทัศนีย์ แดขุนทด นส.วชิญญา มังธานีี์ นส.ขนิษฐา สายเย็น นายอาทิตย์ ใบดี ธฏฤวัน อุเทศ นวพรรณ วงศาพาน
ภิรมย์ ภาระเวช วิสุภารัตน อัครจันทร์ เจริญศรี บุพศิริ ดารุณี งอนลาด จิรภิญญา ฝูงที นางรัชนีย์ ติงมหาอินทร์
นางพรทิพย์ ดีวันไชย คุณยุพิน คนชุม คุณอนัญญา อ่อนดี คุณยุพาพร  ศรีหาตา คุณสง่า  พัฒนโพธิ์ คุณจรัสแสง  บุญตา
 
คุณจิตรา  มุ่งเหลา น.ส.ดารุณี งอนลาด น.ส.สุพัตรา ศรีเลา น.ส.ชนานาถ  เคะนะอ่อน คุณยองใย งอยผาลา คุณประยุง พรหมเมือง
     
คุณอัจฉรา (อิ๋ว) โพธิ น.ส.เพ็ญพรรณ (ปุ๋ย) ปราศรัยงาม นางปทุมพร (ฟ้า) บุญศรี      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1 นางสุชาดา สอางชัย โรงพยาบาลอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ  8 081-879-1099

2

นางงามพิศ ศิริเวชธัมรง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพ  7 089-863-7575

3

นายมโนปกรณ์ อุปรีย์ อ.สว่างแดนดิน พยาบาลวิชาชีพ 7  

4

นางคำเพียร สายเย็น สสอ.วานรนิวาส นวก. 8 081-954-2865

5

น.ส.อัจฉรา ยงคำชา สอ.นาหลวง อ.เต่างอย พยาบาลวิชาชีพ 6 089-841-5838

6

นายชุมพร อุปรีย์ สอ.ดงมะไฟสามัคคี อ.เมือง จบ. สาธารณสุข 084-420-4454

7

นายวัชรพล วงศ์สูง สอ.คำบิด อ.วาริชภูมิ นวก. 086-860-8889    

8

นางปทุมมาลย์ เอกพันธ์ สอ.ท่าก้อน จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 (พ.วิชาชีพ)  

9

นางดรุณี งอนลาด (ดา) สอ.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย   042-798689

10

นส.เจริญศร บุพศิริ (เจิน) รพ.อากาศอำนวย พยาบาสวิชาชีพ 7 089-843-8540

11

นางปทุมพร ลีลานาศ รพ.พังโคน พยาบาลวิชาชีพ 7  

12

นางหนูพร ชรินทร์ สอ.มายอ อ.บ้านม่วง นวก. 7  

13

นางเบญจวัลย์ โพธินี รพ.เต่างอย    

14

นายกิตติศักดิ์ ชายะรักษ์ สอ.ช้างมิ่งพัฒนา    

15

นายมรกต สอนสิงห์ชัย สอน.โคกแสง อ.วานรนิวาส จบ.สาธารณสุข 6  

16

นายวิญญูพล ปรางค์ทอง สอ.จำปาดง อ.วานรนิวาส พยาบาลวิชาชีพ  6  

17

นางพันมหา ลดาพงษ์ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พยาบาลวิชาชีพ 7 089-621-2284 รพ.042-779105 ต่อ116

18

นายเพชรทวี นวลมณี ผช.สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส นวก. สาธารณสุข 7 081-708-8509

19

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์ สสอ.วานรนิวาส นวก. 7  

20

นางธฏฤวัน อุเทศ สถานีอนามัยพังขว้างใต้ พยาบาลวิชาชีพ 7 089-710-6265, 089-710-6265

21

นางนวพรรณ วงศาพาน สถานีอนามัยพังขว้างใต้ นักวิชาการสาธารณสุข 5  

22

นางภิรมย์ ภาระเวช (แจ๋ว) สถานีอนามัยพังขว้างใต้ พยาบาลวิชาชีพ 7  

23

นายวรวุฒิ ทิพสุวรรณ์ สถานีอนามัยนาขาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 084-955-9594

24

นส.ไพลิน นัดสันเทียะ ร.พ.สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ 7 081-662-9113

25

นส.ปิยนุช บุญกอง ร.พ.สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ 7 081-262-1501

26

นส.ทัศนีย์ แดขุนทด ร.พ.สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ 7 084-798-8113

27

นส.เทวี ไชยะเสน ร.พ.สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ 7 081-320-2140
28 นส.วชิญญา มังธานี สสอ.วานรนิวาส นวก.สาธารณสุข 087-215-5410
29 นส.ขนิษฐา สายเย็น สสอ.วานรนิวาส จนท.ธุรการ 087-505-0599
30 นายอาทิตย์ ใบดี สสอ.วานรนิวาส ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 089-421-0977
31 น.ส.วิสุภารัตน อัครจันทร์ (หมู) สถานีอนามัยกลาง อ.อากาศอำนวย นักวิชาการสาธารณสุข 5  
32 น.ส.จิรภิญญา ฝูงที (บุ๋ม) สถานีอนามัยกลาง อ.อากาศอำนวย ทันตาภิบาล  
33 นางรัชนีย์ ติงมหาอินทร์ (เจี๊ยบ) รพ.พระอาจารย์ฝั้น พยาบาลวิชาชีพ 7  
34 น.ส.ณัฏยา การรักษา (หน่อย) กลุ่มงานจิตเวช รพ.สกลนคร นักจิตวิทยา 081-481-8019
35 น.ส.ปิยฉัตร  สะอาดเอี่ยม (ปุ๊) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สกล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 081-769-1907
pooh_piyachut@yahoo.co.th
36 นางพรทิพย์ ดีวันไชย สถานีอนามัย นายอเหนือ พยาบาลวิชาชีพ 5 083-361-6631
37 คุณยุพิน คนชุม โรงพยาบาลรักษ์สกล  พยาบาลวิชาชีพ 086-233-7448
38 คุณวรณัน  ดอนหล้า โรงพยาบาลนครพนม พยาบาลวิชาชีพ 086-230-3755
39 คุณอนัญญา อ่อนดี โรงพยาบาลรักษ์สกล  พยาบาลวิชาชีพ 087-770-0386
40 คุณประเสริฐศรี วิเศษสา โรงพยาบาลรักษ์สกล  พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 086-132-9312
41 คุณยุพาพร  ศรีหาตา โรงพยาบาลรักษ์สกล  พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 087-229-8170
42 คุณสง่า  พัฒนโพธิ์ โรงพยาบาลรักษ์สกล  เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด  
43 คุณจรัสแสง  บุญตา โรงพยาบาลรักษ์สกล  ผู้ช่วยพยาบาล 089-274-4945
44 คุณจิตรา  มุ่งเหลา โรงพยาบาลรักษ์สกล  ผู้ช่วยพยาบาล 087-873-7936
45 คุณรุ้งลาวัณย์  อุดมเดช โรงพยาบาลรักษ์สกล ผู้ช่วยพยาบาล 089-626-2118
46 น.ส.ดารุณี งอนลาด(ดา)  รพ.อากาศอำนวย  พยาบาลวิชาชีพ  
47 น.ส.สุพัตรา ศรีเลา(น้องนิด)  รพ.อากาศอำนวย พยาบาลวิชาชีพ  
48 น.ส.ชนานาถ  เคะนะอ่อน รพ.เต่างอย พยาบาลวิชาชีพ  
49 คุณยองใย งอยผาลา รพ.เต่างอย พยาบาลวิชาชีพ  
50 คุณประยุง พรหมเมือง รพ.เต่างอย ทันตสาธาณสุข  
51 คุณอัจฉรา (อิ๋ว) โพธิ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร พยาบาลวิชาชีพ  
52 นส.เพ็ญพรรณ (ปุ๋ย) ปราศรัยงาม รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร พยาบาลวิชาชีพ  
53 นางปทุมพร (ฟ้า) บุญศรี รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ผู้ช่วยพยาบาล  
ทีมงานเจ้าหน้าที่พยาบาลจิตอาสา งานจิตเวชบำบัด อโรคยศาล วัดคำประมง
รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ยุพิน แก้วนา วิวรรธ์ วงศ์ตาขี่ มลวิภา เหมือยพรม สุภาณี กิตติสารพงษ์ ปาริชาติ ขุนศรี 
ฤทธิรงค์ หาญรินทร์ วิภาสินี วิเศษสร้อย จิตนา ธงยศ จิราพร มณีปกรณ์ ชนานันท์ รังสินารา ณัฎยา การรักษา
       
ปาริชาต ใจสุภาพ ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม        

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

คณะพยาบาลศาสตร์ มข.

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

 

2

ยุพิน แก้วนา

รพ.สกลนคร

พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช

08-1614-4168

3

วิวรรธ์ วงศ์ตาขี่

รพ.นาแก

พยาบาลจิตเวช

08-1975-1140

4

มลวิภา เหมือยพรม (ปู)

รพ.อากาศอำนวย

พยาบาลจิตเวช

08-7859-5922

5

สุภาณี กิตติสารพงษ์ (แป๋วู)

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร

พยาบาลจิตเวช

08-1837-6038

6

ปาริชาติ ขุนศรี (นกู)

รพ.สกลนคร

พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช

08-1954-1224

7

ฤทธิรงค์ หาญรินทร์ (พี่แจ๊ค) รพ.ศรีสงคราม

พยาบาลจิตเวช

08-1749-4025

8

วิภาสินี วิเศษสร้อย (แจ๊กกีู้) รพ.นาหว้า

พยาบาลจิตเวช

08-1369-4127

9

จิตนา ธงยศ (โต้งู) รพ.ปลาปาก

พยาบาลจิตเวช

08-1263-9325

10

ประภากร ภูมิโคกรักษ์ (ดาลิ่ง) รพ.โนนสูง จ.มุกดาหาร

พยาบาลจิตเวช

08-1592-5417

11

จิราพร มณีปกรณ์ (กุ้งู)

รพ.สกลนคร

พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช

08-1052-4718

12

ชนานันท์ รังสินารา (ตุ๊กตา) รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พยาบาลจิตเวช

08-1872-9489

13

ณัฎยา การรักษา (หน่อย) รพ.สกลนคร นักจิตวิทยา 08-1481-8019

14

ปาริชาต ใจสุภาพ (ป้อม) รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานจิตเวช 08-1662-9409

15

ปิยะฉัตร สะอาดเอี่ยม (ปุ๊) รพ.สกลนคร พยาบาลจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 081-769-1907
pooh_piyachut@yahoo.co.th
ทีมงานผู้ออกแบบอาคารพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาต ุและสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด
   
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย นส.ธัญญากร ชาลี นายฑีฆายุ เพิ่มสิน นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา    

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก 089-889-9559
surachai_werajit@hotmail.com

2

นายนิรันดร์ ถาวรงามยิ่งสกุล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก  

3

นส.ธัญญากร ชาลี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก 089-446-4250
thanyakorn_chalee@hotmail.com

4

นายฑีฆายุ เพิ่มสิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก  

5

นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิศวกรโยธา 081-457-3018   
setthasud@yahoo.com
ทีมงานผู้ออกและแบบพัฒนาเว็บไซต์
     
นายไรวินทร์ นันทรพีพัฒน์ นายพุฒิกร ปัญญาวาทีนันท์      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

นายไรวินทร์ นันทรพีพัฒน์

ผู้ออกแบบ, จัดทำเนื้อหา และพัฒนา

089-7775452
admin@khampramong.org

2

นายพุฒิกร ปัญญาวาทีนันท์

ช่างภาพ

kong_arch@yahoo.com
งานประชาสัมพันธ์-ประสานงาน
   
อรพิมณฑ์ (สุธรรมา) พงษ์ประเสริฐ  พัชรี ปัญญาวาทีนันท์    

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

อรพิมณฑ์ (สุธรรมา) พงษ์ประเสริฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 5 nongnum_ap@hotmail.com

2

นส.พัชรี ปัญญาวาทีนันท์ สำนักชลประทานที่ 5 จ.อุดรธานี   081-914-1187
ฝ่ายจัดทำ DVD อโรคยศาล วัดคำประมง
     
คุณเอื้ออังกูร พันธ์ภิญญาภรณ์ คุณนฤมล พันธ์ภิญญาภรณ์      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

คุณเอื้ออังกูร พันธ์ภิญญาภรณ์ กทม    Graphic Designer 089-140-4256
fer.pinkspider@yahoo.com.

2

คุณนฤมล พันธ์ภิญญาภรณ์ กทม.   Graphic Designer 084-090-4184
Kae.pinkspider@yahoo.com
งานต้มยาสมุนไพรและดูแลผู้ป่วยประจำอโรคยศาล
 
คุณนภัทร ไผ่ธนโชติ คุณอัมพรรัตน์ ไผ่ธนโชติ คุณศิริพร ทัศน์จันดา คุณพัดณี ลุนจักร  

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

คุณนภัทร ไผ่ธนโชติ อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย 089-416-2137

2

คุณอัมพรรัตน์ ไผ่ธนโชติ อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย 081-117-6155

3

คุณศิริพร ทัศน์จันดา อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย, ต้มยา 086-049-0381

4

คุณพัดณี ลุนจักร อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย, ตัมยา 086-2422-425

 
จิตอาสา
 

โครงการ “ มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน”(หรือมากกว่า)

หลักการและเหตุผล:
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดีซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่นเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย
คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้

ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกันก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก

วัตถุประสงค์:

 1. ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 2. ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
 3. ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
 4. ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย

รูปแบบการปฏิบัติ:

 1. เปิดอโรคยศาลวัดคำประมง สถานที่บำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยสมาธิ ธรรมชาติบำบัด และแพทย์ทุกแผน ให้ประชาชนทุกคนทุกสายอาชีพทั่วโลก มาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกๆด้าน ตามแต่ที่ตนถนัดและช่วยเหลือได้ เพียงคนละ ๑ วัน ต่อปี หรืออาจจะมามากกว่านั้นก็ได้ เช่น ท่านที่จะมาเที่ยวสกลนคร นครพนมมีโปรแกรมเที่ยว ๗ วันก็มาแวะที่ อโรคยศาล ๑ วันเพื่อเป็นจิตอาสา แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยถือว่ามาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ๑ วัน,ในการทำบุญวันเกิดให้ตัวเอง,หรือในวันสำคัญต่างๆตามแต่กรณี
 2. ผู้ต้องการเป็นอาสาสมัครแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่อโรคยศาล ผ่านทาง
  2.1 website ; www.khampramong.org หัวข้อ “ติดต่อวัดคำประมง” ตรงมุมซ้ายล่าง
  2.2 e-mail มาที่ ppparokhaya@gmail.com
  2.3 โทรศัพท์หรือโทรสาร มาที่วัดคำประมง เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร ๐๔๒- ๗๗๙-๒๗๖ มือถือ ๐๘๑-๖๐๑-๖๙๖๐,๐๘๑-๑๑๑-๗๑๐๗
  2.4 ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่ หลวงตาปพนพัชร์ ฯ อโรคยศาล วัดคำ ประมง เลขที่ ๒๐ ม.๔ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ หรือเดินทาง มาที่อโรคยศาลโดยตรง (ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้)
 3. หน้าที่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือพอเป็นสังเขป ของ จิตอาสา
  1. แพทย์ แผนไทย-ตะวันตก-จีนที่ศรัทธาในการแพทย์แบบองค์รวมหรือการแพทย์ทางเลือก
  2. ผู้ช่วยพยาบาล ช่วยการพยาบาลทั่วไป ทำแผล เปลี่ยนสายสวน ฉีดยา แนะนำผู้ป่วย
   ทางด้านจิตเวช ทำกลุ่มบำบัด
  3. แพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ ช่วยดูกล้องจุลทรรศน์ Dark field
  4. แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ช่วยปรับปรุงการดูแลสมดุลร่างกาย
  5. อาหารบำบัด ต้องการผู้มีประสบการณ์อาหารบำบัดตามแนว Gerson หรือ Macrobiotics
  6. งานวิจัยผลการรักษา อายุขัยผู้ป่วย ทำสถิติ ติดตามผลการรักษาทางโทรศัพท์และลงพื้นที่ถ้าจำเป็น
  7. การผลิตสมุนไพร ผู้มีความรู้เรื่องการเกษตรไร้สารพิษ ไม่จำกัดเวลา แต่ต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นพื้นที่
   ปลูกสมุนไพร ผลิตออกมาใช้ได้
  8. เภสัชกร ช่วยจ่ายยา จ่ายสมุนไพร มาช่วยจ่ายยา แนะนำยา จัดหมวดหมู่ยา
  9. การอบสมุนไพร
  10. การล้างพิษ ช่วยแนะนำ และช่วยทำ detoxfication
  11. ผู้ป่วยมะเร็งเก่า ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วย
  12. การให้ความรู้การปฏิบัติตัวผู้ป่วย
  13. การฝังเข็ม แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็ม
  14. งานเอกสาร จัดบอร์ด ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  15. ด้านพิธีกรรมต้มสมุนไพร สวดมนต์ สมาธิบำบัด ตามฤกษ์ที่เหมาะสม
  16. การออกกำลังกาย ลมปราณบำบัด (ชี่ไดนามิกส์ ชี่กง) หารเดินจงกรม
  17. การหัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

สำหรับบุคคลทั่วไป:

  1. การเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
  2. .การทำความสะอาดอาคารสถานที่
  3. การจัดหนังสือ ห้องสมุด
  4. การลงทะเบียนผู้เป็นอาสาสมัคร
  5. การปลูกผักไร้สารพิษ ทำแปลงผัก รดน้ำต้นไม้
  6. รับโทรศัพท์ ,การช่วยงานวิจัยในการโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วย
  7. ช่วยโรงครัวทำอาหาร
  8. ช่วยกิจกรรม เช่น บริจาคโลหิต ตามเทศกาล
  9. งานเอกสาร ธุรการ และงานอื่นๆ

การปฏิบัติตัว:

 1. ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ ไม่เคร่งเครียด ไม่ทะเลาะกับใคร ช่วยเหลือและให้อภัยกันถ้ามีเรื่องกระทบ สำรวมกาย วาจา ใจ ปฏิบัติแบบสุภาพชน ใช้หลัก สัปปุริสธรรม 7 คือรู้จักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล ชุมชน
 2. รบกวนผู้อื่นน้อยที่สุด การกินอยู่อย่างง่าย ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
 3. ไม่มีการให้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องออกเอง
 4. มีปัญหาปรึกษาหลวงตา หรือ ปรึกษาในหมู่คณะ
 5. สิ่งใดทำแล้วไม่มีโทษ มีประโยชน์ต่อคนไข้ และไม่รบกวนต่อโครงสร้างอโรคยศาลโดยรวมสามารถทำได้เลย

การเดินทางมาอโรคยศาล:

 1. ทางรถยนต์ มาตามทางหลวงสาย 22 ถึง กม.ที่23 บ้านสามแยกสูงเนิน(สกล-อากาศ) เลี้ยวไปทางอำเภออากาศอำนวยเส้นทางหมายเลข 2355 ประมาณ 12 กม.ถึงบ้านบัว(น้อย) แล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปอีก 5 กม.มีป้ายบอกทุกระยะ
 2. นั่งรถทัวร์จากหมอชิตมาลงสกลนคร มีรถออกตอนกลางคืน 19.00 ,20.00, 20.30, และ 21.00น. ถึงสกลนครตั้งแต่ 05.00 ถึง 06.00 น.เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 40 กม.
 3. ขึ้นเครื่องบิน PB Air มาลงสนามบินสกลนคร เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 37 กม. ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินนครพนม เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 120 กม ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานี เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 160 กม งบประมาณ ;- -

หมายเหตุ:
การเป็นจิตอาสา ไม่ติดที่รูปแบบ อาศัยเห็นเป้าหมายร่วมกัน นำความรู้ความสามารถมาลงมือปฏิบัติเลย ประเมินผลที่ความสุขของผู้เป็นจิตอาสา ความสุขของผู้ป่วย

น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ ผู้ร่างโครงการ