ทีมงานอโรคยศาล
 
หลวงตา ปพนพัชร์ จิรธัมโม
เจ้าอาวาส วัดคำประมง
 
ทีมงานแพทย์
น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ ผศ.น.พ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว น.พ.โสภณ วัณไวยทยจิตร
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์

รพ.รักษ์สกล จ.สกลนคร

รองผอ.ฝ่ายการแพทย์

akekitty@hotmail.com

2

ผศ.น.พ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วิสัญญีแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

cphornle@hotmail.com

3 น.พ.โสภณ วัณไวยทยจิตร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
ทีมงานวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ทีมงานจากกระทรวงสาธารณสุข
ทีมงานฝ่ายเภสัช
ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลจิตอาสา อโรคยศาล
ทีมงานเจ้าหน้าที่พยาบาลจิตอาสา งานจิตเวชบำบัด อโรคยศาล วัดคำประมง
ทีมงานผู้ออกแบบอาคารพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาต ุและสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด
   
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย นส.ธัญญากร ชาลี นายฑีฆายุ เพิ่มสิน นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา    

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก surachai_werajit@hotmail.com

2

นายนิรันดร์ ถาวรงามยิ่งสกุล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก  

3

นส.ธัญญากร ชาลี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก thanyakorn_chalee@hotmail.com

4

นายฑีฆายุ เพิ่มสิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาปนิก  

5

นายเศรษฐสุด กฤดากร ณ อยุธยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิศวกรโยธา setthasud@yahoo.com
ทีมงานผู้ออกและแบบพัฒนาเว็บไซต์
     
นายไรวินทร์ นันทรพีพัฒน์ นายพุฒิกร ปัญญาวาทีนันท์      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

นายไรวินทร์ นันทรพีพัฒน์

ผู้ออกแบบ, จัดทำเนื้อหา และพัฒนา

admin@khampramong.org

2

นายพุฒิกร ปัญญาวาทีนันท์

ช่างภาพ

kong_arch@yahoo.com
งานประชาสัมพันธ์-ประสานงาน
 
ฝ่ายจัดทำ DVD อโรคยศาล วัดคำประมง
     
คุณเอื้ออังกูร พันธ์ภิญญาภรณ์ คุณนฤมล พันธ์ภิญญาภรณ์      

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

คุณเอื้ออังกูร พันธ์ภิญญาภรณ์ กทม  Graphic Designer 089-140-4256
fer.pinkspider@yahoo.com.

2

คุณนฤมล พันธ์ภิญญาภรณ์ กทม.  Graphic Designer 084-090-4184
Kae.pinkspider@yahoo.com
งานต้มยาสมุนไพรและดูแลผู้ป่วยประจำอโรคยศาล
 
คุณศิริพร ทัศน์จันดา คุณพัดณี ลุนจักร  

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ติดต่อ

1

คุณศิริพร ทัศน์จันดา อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย, ต้มยา 086-049-0381

2

คุณพัดณี ลุนจักร อโรคยศาล วัดคำประมง บริการผู้ป่วย, ตัมยา 086-2422-425

 
จิตอาสา
 

โครงการ “ มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน”(หรือมากกว่า)

หลักการและเหตุผล:
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดีซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่นเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย
คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้

ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกันก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก

วัตถุประสงค์:

 1. ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 2. ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
 3. ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
 4. ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย

รูปแบบการปฏิบัติ:

 1. เปิดอโรคยศาลวัดคำประมง สถานที่บำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยสมาธิ ธรรมชาติบำบัด และแพทย์ทุกแผน ให้ประชาชนทุกคนทุกสายอาชีพทั่วโลก มาเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกๆด้าน ตามแต่ที่ตนถนัดและช่วยเหลือได้ เพียงคนละ ๑ วัน ต่อปี หรืออาจจะมามากกว่านั้นก็ได้ เช่น ท่านที่จะมาเที่ยวสกลนคร นครพนมมีโปรแกรมเที่ยว ๗ วันก็มาแวะที่ อโรคยศาล ๑ วันเพื่อเป็นจิตอาสา แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยถือว่ามาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ๑ วัน,ในการทำบุญวันเกิดให้ตัวเอง,หรือในวันสำคัญต่างๆตามแต่กรณี
 2. ผู้ต้องการเป็นอาสาสมัครแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่อโรคยศาล ผ่านทาง
  2.1 website ; www.khampramong.org หัวข้อ “ติดต่อวัดคำประมง” ตรงมุมซ้ายล่าง
  2.2 e-mail มาที่ ppparokhaya@gmail.com
  2.3 โทรศัพท์หรือโทรสาร มาที่วัดคำประมง เบอร์โทรศัพท์ 042-704-880 โทรสาร 042-704-973
  2.4 ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่ หลวงตาปพนพัชร์ ฯ อโรคยศาล วัดคำ ประมง
  เลขที่ ๒๐ ม.๔ ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ หรือเดินทาง มาที่อโรคยศาลโดยตรง (ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้)
 3. หน้าที่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือพอเป็นสังเขป ของ จิตอาสา
  1. แพทย์ แผนไทย-ตะวันตก-จีนที่ศรัทธาในการแพทย์แบบองค์รวมหรือการแพทย์ทางเลือก
  2. ผู้ช่วยพยาบาล ช่วยการพยาบาลทั่วไป ทำแผล เปลี่ยนสายสวน ฉีดยา แนะนำผู้ป่วย
   ทางด้านจิตเวช ทำกลุ่มบำบัด
  3. แพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ ช่วยดูกล้องจุลทรรศน์ Dark field
  4. แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ช่วยปรับปรุงการดูแลสมดุลร่างกาย
  5. อาหารบำบัด ต้องการผู้มีประสบการณ์อาหารบำบัดตามแนว Gerson หรือ Macrobiotics
  6. งานวิจัยผลการรักษา อายุขัยผู้ป่วย ทำสถิติ ติดตามผลการรักษาทางโทรศัพท์และลงพื้นที่ถ้าจำเป็น
  7. การผลิตสมุนไพร ผู้มีความรู้เรื่องการเกษตรไร้สารพิษ ไม่จำกัดเวลา แต่ต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นพื้นที่
   ปลูกสมุนไพร ผลิตออกมาใช้ได้
  8. เภสัชกร ช่วยจ่ายยา จ่ายสมุนไพร มาช่วยจ่ายยา แนะนำยา จัดหมวดหมู่ยา
  9. การอบสมุนไพร
  10. การล้างพิษ ช่วยแนะนำ และช่วยทำ detoxfication
  11. ผู้ป่วยมะเร็งเก่า ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยดูแลผู้ป่วย
  12. การให้ความรู้การปฏิบัติตัวผู้ป่วย
  13. การฝังเข็ม แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็ม
  14. งานเอกสาร จัดบอร์ด ทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  15. ด้านพิธีกรรมต้มสมุนไพร สวดมนต์ สมาธิบำบัด ตามฤกษ์ที่เหมาะสม
  16. การออกกำลังกาย ลมปราณบำบัด (ชี่ไดนามิกส์ ชี่กง) หารเดินจงกรม
  17. การหัวเราะบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด

สำหรับบุคคลทั่วไป:

  1. การเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
  2. .การทำความสะอาดอาคารสถานที่
  3. การจัดหนังสือ ห้องสมุด
  4. การลงทะเบียนผู้เป็นอาสาสมัคร
  5. การปลูกผักไร้สารพิษ ทำแปลงผัก รดน้ำต้นไม้
  6. รับโทรศัพท์ ,การช่วยงานวิจัยในการโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วย
  7. ช่วยโรงครัวทำอาหาร
  8. ช่วยกิจกรรม เช่น บริจาคโลหิต ตามเทศกาล
  9. งานเอกสาร ธุรการ และงานอื่นๆ

การปฏิบัติตัว:

 1. ปฏิบัติงานด้วยความสบายใจ ไม่เคร่งเครียด ไม่ทะเลาะกับใคร ช่วยเหลือและให้อภัยกันถ้ามีเรื่องกระทบ สำรวมกาย วาจา ใจ ปฏิบัติแบบสุภาพชน ใช้หลัก สัปปุริสธรรม 7 คือรู้จักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล ชุมชน
 2. รบกวนผู้อื่นน้อยที่สุด การกินอยู่อย่างง่าย ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด
 3. ไม่มีการให้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องออกเอง
 4. มีปัญหาปรึกษาหลวงตา หรือ ปรึกษาในหมู่คณะ
 5. สิ่งใดทำแล้วไม่มีโทษ มีประโยชน์ต่อคนไข้ และไม่รบกวนต่อโครงสร้างอโรคยศาลโดยรวมสามารถทำได้เลย

การเดินทางมาอโรคยศาล:

 1. ทางรถยนต์ มาตามทางหลวงสาย 22 ถึง กม.ที่23 บ้านสามแยกสูงเนิน(สกล-อากาศ) เลี้ยวไปทางอำเภออากาศอำนวยเส้นทางหมายเลข 2355 ประมาณ 12 กม.ถึงบ้านบัว(น้อย) แล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปอีก 5 กม.มีป้ายบอกทุกระยะ
 2. นั่งรถทัวร์จากหมอชิตมาลงสกลนคร มีรถออกตอนกลางคืน 19.00 ,20.00, 20.30, และ 21.00น. ถึงสกลนครตั้งแต่ 05.00 ถึง 06.00 น.เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 40 กม.
 3. ขึ้นเครื่องบิน PB Air มาลงสนามบินสกลนคร เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 37 กม. ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินนครพนม เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 120 กม ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานี เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 160 กม

หมายเหตุ:
การเป็นจิตอาสา ไม่ติดที่รูปแบบ อาศัยเห็นเป้าหมายร่วมกัน นำความรู้ความสามารถมาลงมือปฏิบัติเลย ประเมินผลที่ความสุขของผู้เป็นจิตอาสา ความสุขของผู้ป่วย

น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ ผู้ร่างโครงการ