ข่าว บทความ สื่อต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่


สถาบัน ชื่อเรื่อง วันที่ตีพิมพ์ วันที่เผยแพร่
  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2557  
อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล
โดยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อเป็นทางการว่า "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)
"The Excellence Hospital of Thai Traditional and Complementary Medicine in Cancer,Sakonnakhon:ETCC" (Arokhayasala Khampramong Temple)
พ.ศ. ๒๕๕๗
   
คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการ ด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในคน
ตามคำสั่งจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ๑/๒๕๕๗
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น เพื่อพัฒนาเอกสารและร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
พ.ศ. ๒๕๕๗
กำหนดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้าง
" อโรคยศาลสุวรรณมหาเจดีย์ "
ในวันอาิทตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทอดถวาย ณ วัดคำประมง ต.สว่าง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 


<< กลับสูู่่หน้าหลัีก หน้าถัดไป>>