style> img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }
 
 

ข่าว บทความ สื่อต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่


แหล่งที่มา เนื้อหาโดยสังเขป วันที่ตีพิมพ์ / เผยแพร่
ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พท.ด.) การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประจำปี๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๕

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

A prayer for the dying.Bangkok Post : 5 Febuary 2013

การเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรสำหรับ
การจากไปของผู้ป่วยระยะท้ายด้วยการสวดมนต์ภาวนา
และการแจ้งข่าวให้ผู้ป่วยทราบตามความเป็นจริงด้วย
วิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติบำบัดโดยปราศจาก
ข้อกังขาหรือความลังเลสงสัยใดๆ...
เป็นการจากกันไปตามธรรมชาติอย่างสวยสดงดงาม
ที่ทั้งผู้อยู่และผู้ที่จากไปยอมรับได้

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็ง
สูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer
formula from
Wat Khampramong

โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และผลงานนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ผู้เดียว
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โปสเตอร์บทคัดย่อ
ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
งานพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี๒๕๕๕
หลวงตาปพนพัชร์จิรธัมโม อโรคยศาล วัดคำประมง สกลนคร
วันที่ ๔ เมษายน ๕๖
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมษายน ๒๕๕๖

ส่วนหนึ่งของคำประกาศเกียรติคุณ
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี (จิรธัมโม ภิกขุ)
ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕

อโรคยศาลไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยความเมตตา
และหัวใจของความเป็นมนุษย์เท่านั้นยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ สถานพยาบาลหลายแห่งได้มาศึกษาดูงาน แล้วนำไปปรับใช้และพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย อโรค ยศาลได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ รางวัลบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ (NHSO Award 2011)
นับว่าเป็นดอกผลที่ผลิบานจากความทุ่มเท ความพากเพียร ความเสียสละอุทิศตนเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ
สมดังที่ท่านเคยกล่าวว่า
“ต้นทุนคือหัวใจ กำไรคือความสุขของประชาชน”

 
  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2555  
เดลินิวส์

งานพุทธชยันตี-ให้มวลมนุษย์มีสันติสุข -
มองคุณภาพชีวิต เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555


10 มิถุนายน 2555
คมชัดลึก

โรคมะเร็งวัดคำประมงดูแลให้สุขสบายใจ
- มองคุณภาพชีวิต วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555

 

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555
คมชัดลึก

วัดคำประมงดูแลผู้ป่วยมะเร็งมจร.ชูวิจัยเด่นปี55
- คมชัดลึก วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555

 

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
มติชน

เปิดตัวผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ของวงการพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๔

มติชน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555

 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้ายแบบองค์รวม
กรณีศึกษา วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
  

 

ปี 2555
มติชน

รักษามะเร็งแบบผสมผสาน ทุกข์ก็คลาย ใจก็สุข
- มองคุณภาพชีวิต วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2554  
รายการ คนค้นฅน ที่เข้ามาค้นหาชีวิตและความจริงที่อโรคยศาล
ในการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ของหลวงตาปพนพัชร์ แห่งอโรคยศาล วัดคำประมง
 

รายการคนสู้โรค อโรคยศาล วัดคำประมง


ตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒

 

จากนิตยสารสารคดี
เป็นมิตรกับมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
จากนิตยสารสารคดี ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๔
เดือนมกราคม ๒๕๕๔
เดลินิวส์
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม สมาธิบำบัดมะเร็ง เดลินิวส์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามแนวทางของพระปพนพัชร์ จิรธมฺโม(ภิบาลพักตร์นิธี)
วัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

 

 
 

กองทุนแพทย์แผนไทย ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย

 

 
 

The 5th Asian - Pacific International Conference on Complementary Nursing17 – 19 October 2012 The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand.Theme: "Beyond Frontiers: ComplementaryTherapy Intregration in Clinical Practice
and Research to Promote Health and Holistic Care"

See More detail

 

 
 

งานประชุมเอเซีย-แปซิฟิก ด้านพยาบาลทางเลือก ครั้งที่5
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2012
โรงแรม ดิเอ็มเมอรอท กรุงเทพฯ
ในหัวข้อ
การบูรณาการบำบัดทางเลือกในการปฏิบัติงาน
ทางคลินิกและการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

และการดูแลแบบองค์รวม"
รายละเอียดกิจกรรม

 

 
  •อโรคยศาล ต้นบุญต้นแบบของโลก  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณพรรณสิริ กุลนาถศิริ
ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาต
ิพร้อมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

<< ไฟล์เสียง File size3.68Mb>>

 
<<เสียงภาษาอังกฤษ<<File size 3.50Mb>>
 
 

<< กลับสูู่่หน้าหลัีก หน้าถัดไป>>