ข่าว บทความ สื่อต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่


สถาบัน ชื่อเรื่อง วันที่ตีพิมพ์ วันที่เผยแพร่
  Reiki Healing
Dr.Je Kan Adler-Collins
ปี 2553
  Honoring a Monk!
Janice M. Bell, RN, PhD แปลภาษาไทย
ปี 2553
  The Most Powerfu
l Kind of Healing: Not Desiring a Cure?

Janice M. Bell, RN, PhD
แปลภาษาไทย
ปี 2553
  Dr. Kimberly D. Acquaviva
(แปลภาษาไทย pdf 2.9 MB)
ปี 2553
  LIBRARY OF CONGRESS OFFICE
C/o American Embassy
ปี 2553
  A peaceful path to the final curtain : The Nation ปี 2553
  Bangkok Post Digital and holistic health :
Bangkok Post
ปี 2553
  ข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ MOU
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอโรคยศาล วัดคำประมง
ปี 2553
  Alternative Medicine Presentation
คุณหมอวิทย์  สมบัติวรพัฒน์ (5.1 MB)
ปี 2553
  เรื่องของ "บุญ"
(Powerpoint Slide Show 622 KB)
ปี 2553
  คู่มือสุขภาพของ ศจ.หงจ้าวกวง
(Powerpoint Slide Show 494 KB)
ปี 2553
  Teamwork คืออะไร
(Powerpoint Slide Show 345 KB)
ปี 2553
  การรักษาผู้ป่วย แบบประคับประคอง
น.พ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์์
(Powerpoint Slide Show 10 MB)
ปี 2553
  การผสมผสานการดูแลทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ภาควิชาวิสัญญี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(Powerpoint Slide Show 11.5 MB)
ปี 2553
  แนวทางการรักษามะเร็ง ของอโรคยศาล
(Powerpoint Slide Show 18.5 MB)
 
  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
โดย นิสิตกลุ่ม 9 ชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2550
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550
  การนวดไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
โดย นิสิตคณะพบาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตุลาคม 2551 (PDF 314 KB)
ตุลาคม 2551
  มงคลชีวิต: ชีวิตยืนยาว อย่างมีคุณค่า
โดย ดร.สนอง วรอุไร
ปี 2550
 

คำประกาศเกียรติคุณ
งานพระราชทานปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถวายแด่
หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง

 
  รายนามนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดีเด่น ปี พ.ศ.2552
พ.ศ.2552


<< กลับสูู่่หน้าหลัีก หน้าถัดไป>>