งานถวายปริญญากิตติมศักดิ์ 23 มกราคม 2552

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาที่เมตตาถึงเสมอ

วันแห่งความสุขความศรัทธาของทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานวันนี้ซึ่งมีหลายพันคนด้วยกัน
ตอนเช้า 7.00น.มีการใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปด้วยกัน เป็นการฉลองหอประชุมหลังใหม่มหาวชิราลงกรณ์เป็นการทำบุญอุทิศให้กับครูบาอาจารย์และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้ล่วงลับไปแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีอายุประมาณ45ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยครูสกลนครเป็นต้นมา เวลาประมาณ 09.19 น. ท่านอธิการบดีนายปัญญา มหาชัย ในชุดครุยพร้อมคณาจารณ์ อัญเชิญครื่องสักการปริญญาบัตร ชุดครุย เข้ามาในมณฑลพิธี บรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย ท่านอธิการและคณาจารย์เข้าเฝ้าถวายสักการะต่อหน้าพระพักตร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ท่านอธิการบดีและคณาจารย์ ออกไปต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภาทำความเคารพถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านอธิการบดีกล่าวประกาศเกียรติคุณ ท่านนายกสภาและคณาจารย์นำถวาย เครื่องสักการะ ปริญญาดุษฎีบัณบัตร ชุดครุย

หน้าที่ [1], 2   ถัดไป >
  หน้าที่ [1], 2   ถัดไป >
<< กลับสูู่่หน้าข่าวสารและกิจกรรม