บรรยากาศสบายๆวันไปบรรยาย รพ.ชุมแพ

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาที่เมตตาถึงเสมอ

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา

หลวงตา และคุณหมอศิริโรจน์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ End of Life Care by BUDDHIST WAY

ได้มีโอกาสสนทนากับคุณหมออุทัย ผู้อำนวยการซึ่งจะเกษียณกันยายน นี้ ได้สนทนากับรศ.พญ.ศรีเวียง พ.ศรีนครินทร์ ซึ่งก็ได้มีโอกาสสนทนาและบรรยายร่วมกับคุณหมอด้วย หัวข้อที่เรามีจุดหมายหรือความคิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงคือ
เราจะทำอย่างไรให้เกิดอโรคยศาล ขึ้นที่ ขอนแก่นได้ หรือนำขบวนการคิด process thinking โดยอาศัยหลักการของอโรคยศาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้อยู่อย่างสบายๆ จากไปอย่างสงบ งบประมาณเสียน้อยที่สุด แต่ผู้ป่วย ญาติคนไข้มีความสุขได้รับการบริการที่ดีจากรพ.ต่างๆ หรือจากชุมชนในพื้นที่ได้มีโอกาสดูแลรักษาพึ่งพาตนเองได้ โดยความสมัครใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งหลวงตา คุณหมออุทัย คุณหมอศิริโรจน์ คุณหมอศรีเวียง ก็เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ

  1. โรงพยาบาลจะมีสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเยียวยาด้วยวิธีการอันใดอีกแล้วสำหรับผู้ป่วยและญาติที่สมัครใจจะมารับการบำบัดตาม AROKHAYA STYLE
  2. เป็นทางเลือกที่เปิดกว้างสำหรับผู้ป่วยที่จะเลือกดำเนินชีวิตหรือรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ยืนนานอย่างมีความสุขที่สุด
  3. เป็นการประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากที่สุดแต่ได้คุณภาพชีวิตที่สุด
  4. เป็นการพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างมีระบบและเข้าถึงได้อย่างสมเหตุสมผล
  5. ทำให้เกิดจิตอาสานักศึกษาแพทย์ พยาบาลมีสนามฝึกจิตใจให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์เมื่อจบการศึกษาออกไป
  6. ทำให้เกิดธรรมะในโรงพยาบาลและสถานศึกษาไปพร้อมๆกันกับเนื้อหาวิชาการ
  7. ทำให้แพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและเสียสละเพื่อผู้อื่นมากขึ้น
  8. ทำให้เกิดแนวทางรักษาแบบ บูรณาการ INTREGATED MEDECINE
  9. ทำให้เกิดความรักและความอบอุ่นเมื่อผู้ป่วยได้มาสัมผัสกับแพทย์และพยาบาลที่เป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
  10. ทำให้เกิดสังคมใหม่ที่มีแต่ความรัก ความเมตตา และเสียสละให้กันและกันโดยไม่นำผลประโยชน์ทางการค้าและพานิชย์มาเกี่ยวข้อง

ทั้ง 10 ประการที่หลวงตาย่อๆมาพอเป็นสังเขปนี้ยังมีกระบวนการต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาได้
ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ

หลวงตา

<< กลับสูู่่หน้าข่าวสารและกิจกรรม