รางวัล แทนคุณแผ่นดิน 2551

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาธุชนที่เมตตาถึงเสมอ

หลวงตาขอแจ้งข่าวดี ให้ทราบว่า น.พ.โสภณ วัณไวทยจิตร ผู้อำนวยการรพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ซึ่ง เป็นแพทย์จิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง เป็น หนึ่ง ของ ผู้ได้รับรางวัล 76 คนดีนำทาง แทนคุณแผ่นดิน ปี 2551 ของกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้นแบบชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไป

หลวงตาและจิตอาสาทุกคนขอร่วมแสดงความยินดี โมทนาสาธุการ ขอให้คุณหมอสร้างความดีและทำความดี เพื่อแทนคุณแผ่นดินสืบไปชั่วกาลนาน

หลวงตา


<< กลับ