จิตอาสานิสิตจุฬา คณะพยาบาลศสตร์ รุ่นที่ ๒ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

เป็นคณะนิสิตปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตกลุ่มอื่นที่เคยมาแล้ว รู้สึกประทับใจที่นี่มาก ทางกลุ่มจึงมีความสนใจและทำโครงการจิตอาสามาวัดคำประมงแห่งนี้ เมื่อมาถึงก็รู้สึกประทับใจในเรื่องความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของวัด บรรยากาศสงบร่มรื่น และที่สำคัญเมื่อได้สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ดูแล ก็จะพบว่าทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีจิตใจเข้มแข็ง เผชิญและยอมรับสถานการณ์ความเจ็บป่วยทางกายได้ดีกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่อยู่ในโรงพยาบาล และคิดว่าเมื่อกลับไปที่ทำงาน จะหาโอกาสใช้วิธีการบำบัดผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ทางวัดได้จัดให้กับผู้ป่วยและญาติ เช่นการใช้ดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัด สมาธิบำบัด การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น คณะนิสิตและอาจารย์ ต้องกราบขอบพระคุณหลวงตา ที่ให้ความเมตตาอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน และให้ความรู้ด้านการบำบัดด้วยวิธีต่างๆ และมีจิตเมตตาแก่ผู้ป่วยและจิตอาสาทุกเชื้อชาติ


<< กลับ