กิจกรรมบำบัดที่วัดคำประมง พ.ค. ๒๕๕๑


กิจกรรมบำบัด
1.หัดทำบายศรีเพื่อใช้ประกอบพิธีการต้มยา
2.ปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ

<< กลับ