คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณาจารย์ ดูงานและทำบุญที่ อโรคยศาล วัดคำประมง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีค ๕๑ ภาคเช้าถึงเที่ยง รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณาจารย์ทางการพยาบาล เช่น ดร.จินตนาฯ, ดร.พูนสุข, และครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน พร้อมกับลูกๆหลานๆหลายคนด้วยกันรวมแล้ว ประมาณ ๖๐ คนได้มาเยี่ยมอโรคยศาลและประชุมปรึกษาหารือแบบกันเอง เพื่อวางแผนในอนาคตสำหรับนักศึกษาการพยาบาลและครูบาอาจารย์ เพื่อมาช่วยกันเชื่อมโยงมิติต่างๆในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาลพร้อมกับการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากสำหรับวงการแพทย์พยาบาลของประเทศไทยและชาวโลก นอกจากนี้รศ.ดร.เอื้อมพรยังได้ประสานงานกับนานาชาติอาทิจากประเทศญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยFukuoka Dr. Je Kan Adler-Collins. PhD REMT RN เพื่อมาศึกษาและดูงานที่อโรคยศาลเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางมาเดือน กันยายน ๒๕๕๑ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงVOLUNTEERอีกด้วย และดร.เจคานกับหลวงตาพร้อมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มข.จะได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืนสืบไปเพื่อคนไทยประเทศไทยและเพื่อชาวโลกอย่างไม่มีเชื้อชาติศาสนาและวรรณะมาแบ่งกั้นความรักความเมตตาที่มีให้แก่กันและกัน

 
<< กลับ