สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด
 
 
ในอนาคตอันใกล้ อโรคยศาล วัดคำประมง ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาต่อไปเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แบ่งเป็นสองภาคส่วนด้วยกันคือในภาคส่วนของ จิตวิภาค ได้แก่การก่อสร้าง “พระนาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งทางใจของผู้ป่วยและญาติมิตรกับทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่เสียสละเวลามาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในภาคส่วนของ กายวิภาคนั้น ได้แก่การก่อสร้าง “สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด” ซึ่งเป็นการผสมผสานในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างกลมกลืนแบบบูรณาการ โดยทั้ง ๒ ภาคส่วน (กายวิภาคและจิตวิภาค) นี้จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาวิจัยและพัฒนา พร้อมกับการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระยะต่าง ๆ อย่างสมดุล ด้วยวิถีแห่งธรรมะและธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลอย่างสูงสุดทั้งในรูปธรรมและนามธรรมต่อไป

สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด เป็นโครงการในอนาคตอันใกล้ของวัดคำประมง ซึ่งจะเป็นอาคารที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่วัดคำประมง และเป็นสถาบันในการให้การศึกษาและอบรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในวันข้างหน้า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้าสู่วัดคำประมงในทุกปีที่มีมากขึ้นทุกวัน ด้วยสถานที่ที่อโรคยศาล วัดคำประมงมีอยู่ แต่ตัวอาคารที่จะรองรับและเครื่องมือที่มีอยู่จำกัด สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัดจึงเป็นแนวความคิดที่ถูกจัดสร้างขึ้นมา ขยายการรองรับที่มีอยู่จำกัดของอาคารอโรคยศาลและอาคารรอบข้างในปัจจุบัน

ตัวอาคารได้ถูกออกแบบด้วยความเป็นมุ่งมั่นของทีมงานอโรคยศาลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ นักวิชาการทางการแพทย์ทางเลือก สถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ ฯลฯ เพื่อเป็นการตอบสนองให้ผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการดูแลเยียวยาบำบัดที่ อโรคยศาล วัดคำประมง ด้วยศาสตร์วิชาของการแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก ที่มีอยู่แล้ว ได้ผนวกและผสมผสานกับการแพทย์และวิทยาการในการแพทย์แผนปัจจุบัน สร้างมาตรฐานใหม่ในการบำบัดรักษา
 
 

ในส่วนของการออกแบบอาคาร ตัวอาคารถูกออกแบบให้อยู่ในรูปทรงของตัว U ซึ่งเป็นลักษณะกึ่งปิดล้อม ตรงกลางที่ว่างด้านในเป็นที่สถิตขององค์พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ป่วย อาคารสถาบันจะประกอบไปด้วยสาธารณูปโภคที่จำเป็นอย่างครบครัน นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบของอาคารจะมีการออกแบบและวางผังเป็นอย่างดี เติมเต็มด้วยภูมิสถาปัตยกรรม และการเข้าถึงที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบอาคารโรงพยาบาล

ตัวอาคารถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีการจัดโซนของฟังก์ชั่นการใช้สอยเหมือนกับโรงพยาบาลมาตรฐาน โดยสังเขปมีด้งนี้ ชั้นล่างจะเป็นส่วนพักคอย, ส่วนเวชระเบียน, OPD ห้องตรวจมาตรฐาน, โซนผู้ป่วยหนัก ระยะสุดท้าย ฯลฯ ในส่วนชั้นที่สอง จะเป็น ward ของผู้ป่วยมะเร็ง, ห้องจัดเก็บยา, ห้องกิจกรรมรวม ฯลฯ ในส่วนของชั้นบนสุดจะเป็นส่วนของการวิจัยและการศึกษา ประกอบด้วยของ Lab มาตรฐาน, ห้องเรียน, ห้องประชุมและสัมมนาขนาดใหญ่

 
กล่าวโดยสรุป โครงการสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด จึงเป็นโครงการที่สร้างรากฐานในการบำบัดรักษาผู้ป่วยและเป็นศูนย์รวมในวิชาการ การแพทย์ทางเลือกในอนาคต สถาบันฯจึงถูกจัดสร้าง ด้วยความต้องการให้ศาสตร์และความรู้ที่มีอยู่นั้น มีการวิจัย พัฒนา ที่มั่นคงสืบไป และคงอยู่อย่างยั่งยืน มิได้สูญหายไปตามกาลเวลา หรือตัวหลวงตา ในวันข้างหน้า จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนนั่นเอง
 

 
พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ
 
พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ ถูกจัดวางตำแหน่ง ให้อยู่ภายในบริเวณส่วนปิดล้อมของอาคารสถาบันฯ ในส่วนของความเป็นนามธรรม พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุเป็นเสมือนศูนย์กลางในศรัทธา และที่ยึดเหนี่ยวของผู้คน

พระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ เป็นที่บรรจุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้คนได้เข้ากราบสักการะ และเป็นแกนหลักที่อาคารเปิดมุมมองเข้าสู่ เป็นเสมือนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้ในส่วนด้านล่างของพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุจะเป็นบริเวณนั่งทำสมาธิวิปัสสนา และรายล้อมด้วยภูมิสถาปัตยกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ทางส่วนด้านหน้าขององค์พระธาตุฯ จะเป็นที่สถิตของรูปจำลองหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ซึ่งจะถูกจัดวางอยู่ทางด้านหน้าของอาคารสถาบันนั่นเอง
* แบบจำลองพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ ด้วยคอมพิวเตอร์
 
ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่จะถึงนี้ จะเป็นวันวางศิลาฤกษ์ของตัวอาคารสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการก้าวไปข้างหน้าของอโรคยศาลวัดคำประมง เพื่อผู้เหลือผู้ป่วยที่ได้รับทุกขเวทนาจากโรงมะเร็งร้าย ให้ได้พ้นจากทุกขเวทนานั้นๆ โดยยังคงรักษาปณิธานของอโรคยศาลดังเดิม ที่จะไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใดๆกับผู้ป่วย เพื่อเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างศาสนาและสังคมสืบต่อไป

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ในการร่วมทำบุญสร้างอาคารสถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด และพระนาครัตนโพธิสักกะมหาธาตุ สามารถร่วมทำบุญได้ที่

วัดคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ 081-111-7107, 081-601-696
แฟกซ์ 042-704-973
e-mail : ppparokhaya@gmail.com
ชื่ ื่อบัญชี วัดคำประมง เลขที่บัญชี 412-0-01996-9 ธนาคารกรุงไทย สกลนคร
ชื่ ื่อบัญชี วัดคำประมง เลขที่บัญชี 442-0-17816-7 ธนาคารกรุงไทย สกลนคร


หรือผ่านทางธนาคารอื่นๆ ตามที่ท่านสะดวก ดังรายละเอียดที่มีในหน้า ร่วมทำบุญบริจาค
โดยคลิกที่นี่