ที่มาและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิ อภิญญาณ อโรคยศาล (ม.อ.ศ.)

 
ที่มา มูลนิธิ อภิญญาณ อโรคยศาล คำย่อ ม.อ.ศ.
อภิญญา ๖ คือ

๑. อิทธิวิธาหรืออิทธิวิธี (magical powers)
ความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้

๒. ทิพพโสต (devine ear)

ญาณที่ทำให้มีหูทิพย์

๓. เจโตปริยญาณ (penatration of the minds of others; cf. telepaty )
ญาณที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้

๔. ปุพเพนิวาสนุสสติ (remembrance of former existences; cf. retrocognition)
ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้

๕. ทิพพจักขุ (devine eye)
ญาณที่ทำให้มีตาทิพย์

๖. อาสวักขยญาณ (knowledge of the exhaustion of all mental intoxicants)
ญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป

๑-๕ เป็นโลกียอภิญญา / ๖ เป็นโลกุตตระ
 
รายนามคณะกรรมการ มูลนิธิ อภิญญาณ อโรคยศาล (ม.อ.ศ.)
๑. พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๙-๖๔๕๕ /
โทรสาร : ๐-๔๒๗๗-๙๒๗๖
อีเมล : ppparokhaya@gmail.com
เว็บไซต์ : www.khampramong.com
เจ้าอาวาสวัดคำประมง
สถานที่ติดต่อ : วัดคำประมง เลขที่ ๙๕ หมู่ ๔ บ้านคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐
ประธานกรรมการ
๒. นายศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๙๒-๗๙๗๔
อีเมล : akekitty@hotmail.com
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาลรักษ์สกล
สถานที่ติดต่อ : โรงพยาบาลรักษ์สกล ๑๔๔๖/๔๗ ถนนรอบเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
รองประธานกรรมการ
๓. นายพรเลิศ ฉัตรแก้ว
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๗๖-๑๐๐๐, ที่ทำงาน (๖๖๒) ๒๕๖- ๔๒๖๔
โทรสาร : (๖๒๒) ๒๕๖ ๔๒๙๔
อีเมล : cphornle@hotmail.com, phornlert@gmail.com
อาจารย์แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
กรรมการ
๔. นายเทวัญ ธานีรัตน์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๗๒-๓๒๗๐, สำนักงาน ๐๒-๙๖๕-๙๑๙๔-๕, และกลุ่มงานความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน ๐๒-๕๙๐-๖๑๒๗,
๐๒-๕๙๑-๘๒๔๒
อีเมล : tewantha@yahoo.com
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
สถานที่ติดต่อ : อาคาร DMS ๖ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
กรรมการ
๕. นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๐๐-๐๔๙๗
อีเมล : chainarinp@mail.rid.go.th
ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ๑๑
สถานที่ติดต่อ : ๒๐๐ หมู่ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
กรรมการ
๖. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๓๙-๙๓๗๑
อีเมล : kcp364@yahoo.com
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
สถานที่ติดต่อ : ๒๐๐/๒๒๕ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
กรรมการ
๗. นายดนัย เยาหะรี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๓๘-๖๙๙๖, ๐๒-๙๖๐-๗๑๘๐
อีเมล : -
สื่อมวลชน หนังสือพุทธคุณ
สถานที่ติดต่อ : ๕๒/๒๔ หมู่ ๕ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
กรรมการ
๘. นางสาวณัฐธิศา แสงไกร
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๘๑๐-๙๖๕๕
อีเมล : -
พยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ติดต่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แผนก OPD. ๒๖๘/๑
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กรรมการ
๙. นายสยันต์ พรมดี
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๒๘-๗๓๕๘, ๐๒-๕๘๔-๖๔๗๗, ๐๒-๕๘๒-๓๘๘๘
อีเมล : sayan@pataravejsiam.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรเวชสยาม การแพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : ๑๔๔ ซอยสุขประชาสรร ๒ (ซอยวัดกู้) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
กรรมการ
๑๐. นายสุวัฒน์ ทาสุคนธ์
โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๙๒๔ ๑๗๘๗
อีเมล : tsuwat@su.ac.th
แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ : ๖๕/๑ หมู่ ๑ ซอยวรงค์ ๓ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
กรรมการ
๑๑. นายคมสัน ธีรานุรักษ์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔- ๐๓๔๑
อีเมล : kkomson@hotmail.com
เภสัชกรแพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : ๗๒/๕๒ หมู่ ๕ ซอยเพชรเกษม ๔๘ แยก ๔๙
บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
กรรมการ
๑๒. นางเอื้อกานต์ วรไพฑูรย์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๒-๖๙๘๗, ๐๒-๕๘๕-๔๘๙๗
อีเมล : needa_thailand@hotmail.com
แพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : ๑๐๔๗ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
กรรมการ
๑๓. นายฑีฆายุ เพิ่มสิน
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๙๒-๑๒๐๙
อีเมล : dode_tiikayu@hotmail.com
สถาปนิก กรมชลประทาน สามเสน
สถานที่ติดต่อ : ๑๕๓ ห้อง ๒๐๓ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กรรมการ
๑๔. นายชัยยงค์ พรหมวงศ์
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๙๐๕-๘๓๑๐, ๐๒-๗๒๓-๒๙๔๘ โทรสาร : ๐๒-๗๒๓-๒๙๕๙
อีเมล : chaiyong@ksc.au.edu, chaiyong@irmico.com
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายดำเนินการ
สถานที่ติดต่อ : Srisakdi Charmonman IT Center บางนา-ตราด กม. ๒๖ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
กรรมการ
๑๕. นายวิเชียร สิทธิประภาพร
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๔๔-๐๒๖๑
อีเมล : stwst@hotmail.com
อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
กรรมการ
๑๖. นางศิริลักษณ์ พยัคนันทน์
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๗๔-๔๓๒๘, ๐๒-๒๔๑-๑๘๓
อีเมล : -
สถาปนิกอิสระ
สถานที่ติดต่อ : ๑๔๘/๘ ซอยสามเสน ๒๘ ถนนสามเสน (องค์รักษ์ ๑๕) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
กรรมการ
๑๗. นายพัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๒๐๓- ๕๑๑๕
อีเมล : patsit9.22chup@yahoo.com
แพทย์แผนไทย
สถานที่ติดต่อ : ๑๐๑/๒๔๘ หมู่๔ ซอย ๑๒ ก ตำบลโสนลอย
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๐๑๖๐
กรรมการ
๑๘. ดร. ณ ภัทรดิศ สุริยกมลจินดา
โทรศัพท์ :๐๘๙-๙๑๕-๖๖๔๔
อีเมล :
อาจารย์ และ เจ้าของกิจการ
สถานที่ติดต่อ : ๒ ซอยพหลโยธิน ๒๔ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
กรรมการ
๑๙. นางสาวปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๑๕๗-๑๕๒๗
โทรสาร :
อีเมล :
อาจารย์ และ พยาบาล
สถานที่ติดต่อ : ๒๗๐ ถนนเกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
กรรมการ
๒๐. นายชัชวนันท์ สันธิเดช
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๖๖-๙๘๐๙
อีเมล :
นักเขียนอิสระ
สถานที่ติดต่อ : ๘๔ ซอย.ลาดพร้าว ๒๖ ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
กรรมการ
๒๑. นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
โทรศัพท์ : ๐๙๑-๐๕๔-๘๐๐๘
โทรสาร :
อีเมล : oattooat@gmail.com
พยาบาล
สถานที่ติดต่อ : ๕๐ หมู่ ๖ ต. โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
กรรมการ
๒๒. นางสาวทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๘๙๕-๓๓๑๑
อีเมล :
นักเขียนอิสระ
สถานที่ติดต่อ : ๓๙๖ ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กรรมการเลขาฯและเหรัญญิก
     

<< กลับสู่หน้าหลัก