อโรคยศาลคืออะไร / อาคาร-สถานที่ / เกี่ยวกับผู้ป่วยและญาติ / การบำบัดรักษา / อาหารผู้ป่วย / การบริหารจัดการ / บัญญัติ 10 ประการ
 

บัญญัติ 10 ประการ

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการและเหตุผลที่ อโรคยศาล วัดคำประมง

  1. เป็นการผสมผสานระหว่างการแพทย์แบบแผนและการแพทย์แผนไทย
  2. ให้โอกาสผู้ป่วยเลือกทางเดินของชีวิตและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะใช้วิธีการบำบัดรักษาอย่างไร เช่น การแพทย์แบบแผนอย่างเต็มรูปแบบ หรือการแพทย์แผนไทยแต่เพียงอย่างเดียว หรือผสมผสานระหว่างแพทย์แบบแผนและแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
  3. ติดตามประเมินผลและชี้แจงเหตุและผลให้ผู้ป่วยและญาติทราบตามความเป็นจริง
  4. ประสานงานและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาอาสาสมัคร(ในทุกสาขาวิชาชีพ) เข้ามาร่วมมือและช่วยเหลือผู้ป่วยตามความถนัดของแต่ละบุคคลไป
  5. ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้ป่วยสามารถไป Treatment ด้วยวิธีการแพทย์แบบแผนได้และมีผลในทางปฏิบัติได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่า จะแนะนำให้ผู้ป่วยไปในแนวทางแพทย์แบบแผนก่อน เพื่อที่จะมารับการบำบัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
  6. แพทย์อาสาสมัครและพยาบาลจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วย ควรจะมีพื้นฐานแห่งความรัก และความเมตตาเสียสละ และมีสมาธิจิตที่แน่วแน่มั่นคง และไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเป็นเครื่องตอบแทนในความเสียสละของตน
  7. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับกิจกรรมของพันธมิตรต่างๆ เช่น ชมรม หรือเครือข่ายมะเร็ง หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาและดูงานที่อโรคยศาล วัดคำประมง
  8. พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลา
  9. การทำงานให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยปราศจากอคติใดๆ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และวางรากฐานให้บรรลุจุดประสงค์ในอนาคต
  10. จุดประสงค์ในอนาคตคืออะไร ได้แก่ปัจจุบันกระทำต่อผู้ป่วยให้ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจตามหลักการแพทย์ พยาบาลและสุขอนามัย อนาคตวางรากฐานให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับครอบครัวของตน และถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้ว (End Of Life) ก็ขอให้ผู้ป่วยจากโลกนี้ไปอย่างสันตินิรันดร