หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต เวอร์ชั่นที่สอง
 

หนังสือสมาธิบำบัด
กับการรักษาโรคมะเร็ง

PDF format 1.31 MB
 
บทความน่าสนใจ

Thai Herbal Medicine &
Meditation for Cancer Healing
บัญญัติ 10 ประการ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ และเหตุผล ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
สถิติผู้ป่วยมะเร็ง
ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

Arokhayasarn Abstract

ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอโรคยศาล วัดคำประมง
•ที่มาและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล (ม.อ.ศ.)
•ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม หรือองค์การ
 อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเป็นทางการว่า
"โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)

"The Hospital of Excelence in Thai Traditional and
Complementary Medicine for Cancer at Sakonnakhon (HTCC)
(Arokhayasala Khampramong Temple)

ประกาศ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการจำหน่ายหรือแอบอ้างยารักษามะเร็งสูตรวัดคำประมง
ตามเว็บไซต์และ Social Networkต่างๆ
ทางวัดคำประมงขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
ทางวัดคำประมงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยา สูตรวัดคำประมง และยังคงไว้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน หากมีการพบเห็นการจำหน่ายหรือแอบอ้างดังกล่าว
กรุณาแจ้งเบาะแส ตามที่อยู่ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ ข้างล่างนี้
ทางวัดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

email : ppparokhaya@gmail.com โทรศัพท์ : 091-054-8008
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร
(อโรคยศาล วัดคำประมง) งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐ ล้านบาท
ประกอบด้วย
เครื่องสกัดสมุนไพร เครื่องระเหย เครื่องทำแห้ง (Spray dry) เครื่องบด เครื่องอบสมุนไพร
เครื่องทำแคปซูล ใช้ผลิตยาเม็ดยอดยารักษามะเร็งแบบแคปซูล และชนิดอื่นๆ นำไปใช้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
เลขที่บัญชี 316-4-63333-5
ชื่อบัญชี" โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้านมะเร็งอโรคยศาลคำประมง (HTCC)

ร่วมทำบุญบริจาคในด้านอื่นๆ
= = = = = = = = = = = = = = =


ความคืบหน้าการก่อสร้าง

ร่วมทำบุญบริจาคในด้านอื่นๆ
= = = = = = = = = = = = = = =

Palliative Care Forum 1/2560 Arokhayasala Khampramong Temple

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
การอบรมจะเวียนไปจนครบ 12เขตสุขภาพ และ กรุงเทพฯ

ตามแผนยุทธศาสตร์ 2559-2568 รวม 10 ปี
ยุทธศาสตร์การจัดการและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย
ด้วยการรักษาแบบประคับประคอง ( OVCCA )

ถวายเป็นพระราชกุศล โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับอโรคยศาล วัดคำประมง

 

ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในสถาน
บริการสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา: กรณีอโรคยศาลวัดคำประมง สกลนคร

โดย ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์


อ้างอิงCopyright (c) 2017 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
(Nursing Journal of The Ministry of Public Health )

===============================

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมชม บูธโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน ด้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
น.ส.วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล กราบบังคมทูลรายงาน

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงาน
เรื่องการดำเนินงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็ง แห่งแรกของประเทศไทย
ในระดับตติยภูมิ เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปี


มีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาทั้งสิ้นจำนวน 5,000 กว่าคน และเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายถึง 90 %
โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ป่วย
และขับเคลื่อนด้วยการทำงานของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง
และจิตอาสาจากหลากหลายวิชาชีพ ด้วยแนวทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เช่นสมาธิบำบัด การสวดมนต์ ดนตรีบำบัด เป็นต้น
โดยไม่ปิดกั้นการรักษาทางแผนปัจจุบัน
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยารักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 12% ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มองเห็นคุณค่าในชีวิตและยอมรับกับความจริงในชีวิตได้อย่างดี

ปัจจุบันอโรคยศาล วัดคำประมงได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงาน
รวมถึงเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีการทำ MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้ดำเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแก่โรงพยาบาลต่างๆต่อไป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

===============================

บทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาตำรับยาต้านมะเร็งสูตรวัดคำประมง
Research and Development of anti-cancer formula from
Wat Khampramong

โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์โปสเตอร์บทคัดย่อ

PEOPLE's Foreign Affairs EP22
Phra Archan Paponpatchara Pibanpaknitee

ทางช่องNBT World English Language
177ประเทศ สนับสนุนโดยกระทรวงต่างประเทศ
และสำนักข่าวแห่งชาติ

อโรคยศาล วัดคำประมง

บทความ และข่าวเผยแพร่ ปี ๒๕๕๙ อื่นๆ

 

โครงการ “มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน” (หรือมากกว่า)
ปัญหาที่ซับซ้อนของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความเสื่อมทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับจิตใจของคน ทำให้คนมีปัญหาเรื่องเป้าหมายชีวิตเน้นด้านวัตถุมากเกินไป มีการใช้เวลาส่วนมากไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เหลือเวลาน้อยมากในการประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนา ความซับซ้อนของปัญหาทำให้เกิดการแตกแยกเป็นปัจเจกบุคคล ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน แต่ความมีน้ำใจของคนในสังคมไทยไม่เคยเหือดแห้ง จางหายไป และคนไทยก็มีความรู้ความสามารถมาแพ้ชาวต่างประเทศในทุกๆด้าน อีกทั้งทรัพยากรในประเทศก็มีมากมายเป็นที่ได้เปรียบกว่าชาติอื่น เช่น เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำด้านจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีผู้นำในการทำสาธารณประโยชน์มากมายทุกพื้นที่ เงินงบประมาณแผ่นดินจากการจัดเก็บภาษีก็มีมาก เพียงแต่ยังขาดการประสานเรียงร้อยการทำงานให้มีพลังมากพอที่จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อยากทำความดี แต่คนๆหนึ่งจะลงมือทำความดีเป็นเรื่องที่ยาก ถ้ามีปัญหาอุปสรรคมากก็เกิดความท้อใจเลิกทำความดีได้ง่าย และความดีเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เฉพาะตน ทำแทนกันไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีการเปิดเวทีในการทำความดีที่ทำได้ง่ายก่อนและอาศัยความต่อเนื่องของการทำความดีจากหลายๆคนเชื่อมเรียงร้อยกัน ก็จะเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ก็จะดึงดูดให้คนอื่นมาร่วมกันทำความดีได้มากขึ้นไปอีก
วัตถุประสงค์ :
๑.ต้องการเปิดเวทีให้คนเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
๒.ปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่ มีน้ำใจต่อกัน เห็นใจกัน ลดความอิจฉาริษยากัน
๓.ยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นด้วยการบริการผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งตอบแทน
๔.ใช้หลักธรรมในการสื่อความหมาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ "มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ ๑ วัน" (หรือมากกว่า)
แบบฟอร์มยื่นความจำนงสมัครเป็นจิตอาสา (ไฟล์ pdf )
คู่มือจิตอาสา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง


The power of loveในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การที่มีครอบครัวอันเป็นที่รัก มีคนที่รักและห่วงใย คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่มีใครอยากต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว…

กิจกรรม อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม แพทย์แผนไทยใจอาสาอโรคยศาล
วัดคำประมง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์และสร้างพื้นฐานในการ
เป็นแพทย์แผนไทยที่ดี จึงขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่๒ จำนวน ๑๗คน เข้าเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดการจัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก DTAM Forum ในหัวข้อ ความหลากหลายการจัดการมะเร็ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แะละการแพทย์ทางเลือก ในการบำบัดโรคมะเร็ง ให้กับประชาชนและบุคลากรใน
ระบบบริการสุขภาพ จึงขอนมัสการหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ
ความหลากหลายการจัดการมะเร็งตอน อยู่อย่างไรให้เป็นสุข เมื่อเป็นมะเร็ง เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอโรคยศาล และจิตอาสา ครั้งที่๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
Waterman Home วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง อาทิสภาการพยาบาล
สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม 4th National Palliative and Hospice Care
and Conference, Theme Sustainable Palliative Care การดูแลประคับประคอง คุณภาพ..สู่ความยั่งยืน
ในวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ห้องบอลรูมชั้น ๑ ชั้น๔ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรื แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)
-คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เข้ากราบนมัสการ
หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ และ Prof ชาวแคนาดา ขอความอนุเคราะห์เข้ากราบนมัสการ
หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม

วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
- นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
(ภาคนอกเวลาราชการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน๓คน เดินทางมาเป็นจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วย
มะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ ๔ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
จำนวน ๑๑ คน ณ อโรคยศาลวัดคำประมง

วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
- Dr Peter Sherwood จากประเทศออสเตรเลีย เดินทางมาเป็นจิตอาสาเพื่อบำบัด Hand healing ผู้ป่วยมะเร็ง
ญาติผู้ป่วย และจิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑ และนำความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
ให้ความสำคัญต่อประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าค่าย
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยมะเร็งจำนวน ๓๐ คน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- โรงพยาบาลวิชัยยุทธนัดตรวจสุขภาพหลวงตาปพนพัชรจิรธัมโม

วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินงานโครงการขยายผลและพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย โดยชุมชนปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง
ท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ และได้กำหนดการจัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
และสหวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม และเป็นแนวทางการนำไปประยุกต์
ใช้ในระบบบริการสุขภาพ จึงขอนิมนต์หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม ซึ่งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
และให้เกียรติเป็นพระวิทยากร ในการประชุมปฎิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการขยายผล
และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
โดยชุมชนแบบบูรณาการ และ การประชุมคณะกรรมการพัฒนนาและขยายผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา๑ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงพยาบาลหนองคาย ได้ให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ซึ่งร้อยละ๙๕
เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งผู้ป่วยศัลยกรรม อายุกรรม โลหิตวิทยา
ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมงาน Palliative Care โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน ๕ คน ศึกษาและดูงานและ
ฝึกปฎิบัติตามแนวทางของอโรคยศาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย เพื่อจะได้รับความรู้และประสบการณ์ไปให้
บริการแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหนองคายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-สถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ สัมภาษณ์หลวงตาในรายการ “
สวพ.๙๑ จิตอาสาต้นบุญต้นแบบของการให้กับหลวงตาปพนพัชร์”
เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.(ทุกวันเสาร์)

 

รับชม VDO ทั้งหมด


รวมหัวข้อวิทยานิพนธ์

มุมดาวน์โหลด
ดนตรีบำบัด บทสวดมนต
รายงานการ ศึกษาวิจัย
ศึกษาดูงาน
คีตะคำประมง
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๙
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๘
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๗
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๔-ปี ๒๕๕๖
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๓
 
บทความ และข่าวเผยแพร่
ปี ๒๕๕๐-ปี ๒๕๕๒